Trwa ładowanie...
bEUMHWid
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
Bioton SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2020-10-30
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2020-10-30
Robert Neymann
Prezes Zarządu
2020-10-30
Adam Polonek
Członek Zarządu

dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego

3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR)
I. Przychody netto ze sprzedaży
130 740
147 998
29 433
34 349
II. Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej
24 202
-121 761
5 448
-28 260
III. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem
17 504
-120 633
3 941
-27 998
IV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
15 207
-87 648
3 423
-20 343
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
39 200
40 558
8 825
9 413
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-13 835
-46 345
-3 115
-10 756
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-26 631
6 125
-5 995
1 422
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem
-1 266
338
-285
78
IX. Aktywa razem
880 057
885 479
194 410
207 932
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
279 209
299 756
61 679
70 390
XI. Zobowiazania długoterminowe
122 366
102 718
27 031
24 121
XII. Zobowiązania krótkoterminowe
156 843
197 038
34 648
46 269
XIII. Kapitał własny
600 848
585 723
132 731
137 542
XIV. Kapitał akcyjny
1 717 284
1 717 284
379 359
403 260
XV.Średnia ważona liczba akcji
85 864 200
85 864 200
85 864 200
85 864 200
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
0,1771
-1,0208
0,0399
-0,2369
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
0,1771
-1,0208
0,0399
-0,2369
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR
6,9977
6,8215
1,5458
1,6019
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR
6,9977
6,8215
1,5458
1,6019
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR

dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego

3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR)
I. Przychody netto ze sprzedaży
130 740
147 998
29 433
34 349
II. Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej
24 202
-121 761
5 448
-28 260
III. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem
17 504
-120 633
3 941
-27 998
IV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
15 207
-87 648
3 423
-20 343
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
39 200
40 558
8 825
9 413
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-13 835
-46 345
-3 115
-10 756
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-26 631
6 125
-5 995
1 422
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem
-1 266
338
-285
78
IX. Aktywa razem
880 057
885 479
194 410
207 932
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
279 209
299 756
61 679
70 390
XI. Zobowiazania długoterminowe
122 366
102 718
27 031
24 121
XII. Zobowiązania krótkoterminowe
156 843
197 038
34 648
46 269
XIII. Kapitał własny
600 848
585 723
132 731
137 542
XIV. Kapitał akcyjny
1 717 284
1 717 284
379 359
403 260
XV.Średnia ważona liczba akcji
85 864 200
85 864 200
85 864 200
85 864 200
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
0,1771
-1,0208
0,0399
-0,2369
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
0,1771
-1,0208
0,0399
-0,2369
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR
6,9977
6,8215
1,5458
1,6019
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR
6,9977
6,8215
1,5458
1,6019
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
bEUMHWiL