Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

Skonsolidowany raport roczny

Spółka
Bumech SA
Okres
Skonsolidowany raport roczny
Tytuł
za rok obrotowy 2019
Data utworzenia
2021-04-30
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2021-04-30
Ewa Biernat
Główny Księgowy
2021-04-30
Andrzej Buczak
Prezes Zarządu

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

2020 (w tys. zł)2019 (w tys. zł)2020 (w tys. EUR)2019 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
78 622
74 318
17 572
17 291
Koszt własny sprzedaży
67 942
72 730
15 185
16 921
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
3 493
-869
781
-202
Zysk (strata) brutto
-363
-4 418
-81
-1 028
Zysk (strata) netto
1 569
-6 693
351
-1 557
Liczba udziałów/akcji w sztukach na dzień 31.12.2018
14 481 608
14 481 608
14 481 608
14 481 608
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro
0,11
-0,46
0,02
-0,11
Liczba udziałów/akcji średnioważona
14 481 608
9 916 764
14 481 608
9 916 764
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą średnioważoną (zł/euro
0,11
-0,67
0,02
-0,16
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
6 596
6 154
1 474
1 432
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-2 709
-5 904
-605
-1 374
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-2 833
-1 653
-633
-385
BILANS
Aktywa trwałe
68 485
78 645
14 840
18 468
Aktywa obrotowe
43 002
37 732
9 318
8 860
Kapitał własny
33 526
30 512
7 265
7 165
Zobowiązania długoterminowe
42 491
44 938
9 208
10 553
Zobowiązania krótkoterminowe
32 896
36 336
7 128
8 533
Zobowiązania objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym
30 340
34 470
6 574
8 094
Wartość księgowa na akcję (zł/euro
2,32
2,11
0,5
0,49