Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
BOŚ SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2021-11-10
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2021-11-10
Wojciech Hann
Prezes Zarządu
2021-11-10
Arkadiusz Garbarczyk
Wiceprezes Zarządu Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu
2021-11-10
Robert Kasprzak
Wiceprezes Zarządu
2021-11-10
Marzena Koczut
Wiceprezes Zarządu
2021-11-10
Jerzy Zań
Wiceprezes Zarządu

dane śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy BOŚ S.A.

3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)
Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze
306 745
410 416
67 289
92 394
Przychody z tytułu opłat i prowizji
134 576
124 116
29 521
27 941
Wynik na instrumentach finansowych wycenianych wg wartości godziwej przez wynik finansowy ( w tym należności od klientów
46 793
48 773
10 265
10 980
Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych
0
4 239
0
954
Zysk brutto
47 492
71 024
10 418
15 989
Zysk netto przypadający na udziałowców jednostki dominującej
30 739
50 524
6 743
11 374
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
66 780
1 085 670
14 649
244 410
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-52 133
27 882
-11 436
6 277
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-24 795
-29 050
-5 439
-6 540
Przepływy pieniężne netto, razem
-10 148
1 084 502
-2 226
244 147
Zysk na jedną akcję zwykłą
0,33
0,54
0,07
0,12
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą
0,33
0,54
0,07
0,12

wiersz XIII-XIX kolumna 1 stan na dzień 30-09-2021 kolumna 2 stan na dzień 31-12-2020 kolumna 3 stan na dzień 30-09-2021 kolumna 4 stan na dzień 31-12-2020

3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)
Aktywa razem
19 498 386
20 505 829
4 208 678
4 443 492
Zobowiązania wobec Banku Centralnego oraz innych banków
411 185
732 743
88 753
158 781
Zobowiązania wobec klientów
15 942 137
16 560 715
3 441 071
3 588 609
Kapitał własny przypadający na udziałowców jednostki dominującej
1 920 309
1 913 170
414 494
414 573
Kapitał podstawowy
1 461 036
1 461 036
315 361
316 598
Liczba akcji
92 947 671
92 947 671
Współczynnik kapitałowy
15,57
14,86

dane śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego BOŚ S.A.

3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)
Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze
301 494
409 250
66 137
92 132
Przychody z tytułu opłat i prowizji
62 651
55 523
13 743
12 500
Wynik na instrumentach finansowych wycenianych wg wartości godziwej przez wynik finansowy ( w tym należności od klientów
19 499
13 036
4 277
2 935
Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych
0
4 239
0
954
Zysk brutto
43 283
63 534
9 495
14 303
Zysk netto
30 583
49 366
6 709
11 113
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
43 128
1 082 696
9 461
243 741
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-30 690
33 588
-6 732
7 561
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-22 982
-27 281
-5 041
-6 142
Przepływy pieniężne netto, razem
-10 544
1 089 003
-2 313
245 161
Zysk na jedną akcję zwykłą
0,33
0,53
0,07
0,12
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą
0,33
0,53
0,07
0,12

wiersz XXXII-XXXVIII kolumna 1 stan na dzień 30-09-2021 kolumna 2 stan na dzień 31-12-2020 kolumna 3 stan na dzień 30-09-2021 kolumna 4 stan na dzień 31-12-2020

3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)
Aktywa razem
19 341 685
20 298 862
4 174 855
4 484 153
Zobowiązania wobec Banku Centralnego oraz innych banków
411 185
732 743
88 753
161 868
Zobowiązania wobec klientów
15 940 897
16 553 777
3 440 803
3 656 839
Kapitał własny przypadający na udziałowców jednostki dominującej
1 917 389
1 910 406
413 864
422 021
Kapitał podstawowy
1 460 364
1 460 364
315 216
322 604
Liczba akcji
92 947 671
92 947 671
Współczynnik kapitałowy
16,01
14,98
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.