Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport półroczny PSr

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2021-08-25
Wojciech Hann
Prezes Zarządu
2021-08-25
Arkadiusz Garbarczyk
Wiceprezes Zarządu pierwszy zastępca Prezesa Zarządu
2021-08-25
Robert Kasprzak
Wiceprezes Zarządu
2021-08-25
Marzena Koczut
Wiceprezes Zarządu
2021-08-25
Jerzy Zań
Wiceprezes Zarządu

dane śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy BOŚ S.A.

półrocze / 2021 (w tys. )półrocze /2020 (w tys. )półrocze / 2021 (w tys. EUR)półrocze /2020 (w tys. EUR)
Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze
205 991
293 188
45 300
66 014
Przychody z tytułu opłat i prowizji
90 490
81 262
19 900
18 297
Wynik na instrumentach finansowych wycenianych wg wartości godziwej przez wynik finansowy ( w tym należności od klientów
30 952
34 699
6 807
7 813
Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych
0
3 726
0
839
Zysk brutto
17 757
58 692
3 905
13 215
Zysk netto przypadający na udziałowców jednostki dominującej
6 864
39 682
1 509
8 935
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
533 857
274 399
117 401
61 783
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-59 132
13 782
-13 004
3 103
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-15 985
-15 779
-3 515
-3 553
Przepływy pieniężne netto, razem
458 740
272 402
100 882
61 334
Zysk na jedną akcję zwykłą
0,07
0,43
0,02
0,1
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą
0,07
0,43
0,02
0,1

wiersz XIII-XIX kolumna 1 stan na dzień 30-06-2021 kolumna 2 stan na dzień 31-12-2020 kolumna 3 stan na dzień 30-06-2021 kolumna 4 stan na dzień 31-12-2020

półrocze / 2021 (w tys. )półrocze /2020 (w tys. )półrocze / 2021 (w tys. EUR)półrocze /2020 (w tys. EUR)
Aktywa razem
19 675 003
20 505 829
4 352 106
4 443 492
Zobowiązania wobec Banku Centralnego oraz innych banków
445 210
732 743
98 480
158 781
Zobowiązania wobec klientów
16 050 198
16 560 715
3 550 300
3 588 609
Kapitał własny przypadający na udziałowców jednostki dominującej
1 904 966
1 913 170
421 378
414 573
Kapitał podstawowy
1 461 036
1 461 036
323 181
316 598
Liczba akcji
92 947 671
92 947 671
Współczynnik kapitałowy
15,89
14,86

dane śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego BOŚ S.A.

półrocze / 2021 (w tys. )półrocze /2020 (w tys. )półrocze / 2021 (w tys. EUR)półrocze /2020 (w tys. EUR)
Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze
202 350
292 523
44 499
65 864
Przychody z tytułu opłat i prowizji
41 279
37 642
9 078
8 475
Wynik na instrumentach finansowych wycenianych wg wartości godziwej przez wynik finansowy ( w tym należności od klientów
10 725
10 994
2 359
2 475
Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych
0
3 726
0
839
Zysk brutto
14 630
52 690
3 217
11 864
Zysk netto
6 426
37 505
1 413
8 445
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
528 381
273 270
116 197
61 529
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-55 245
18 113
-12 149
4 078
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-14 784
-14 517
-3 251
-3 269
Przepływy pieniężne netto, razem
458 352
276 866
100 797
62 339
Zysk na jedną akcję zwykłą
0,07
0,4
0,02
0,09
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą
0,07
0,4
0,02
0,09

wiersz XXXII-XXXVIII kolumna 1 stan na dzień 30-06-2021 kolumna 2 stan na dzień 31-12-2020 kolumna 3 stan na dzień 30-06-2021 kolumna 4 stan na dzień 31-12-2020

półrocze / 2021 (w tys. )półrocze /2020 (w tys. )półrocze / 2021 (w tys. EUR)półrocze /2020 (w tys. EUR)
Aktywa razem
19 500 782
20 298 862
4 313 569
4 545 200
Zobowiązania wobec Banku Centralnego oraz innych banków
445 210
732 743
98 480
164 071
Zobowiązania wobec klientów
16 038 112
16 553 777
3 547 627
3 706 623
Kapitał własny przypadający na udziałowców jednostki dominującej
1 901 764
1 910 406
420 670
427 767
Kapitał podstawowy
1 460 364
1 460 364
323 032
326 996
Liczba akcji
92 947 671
92 947 671
Współczynnik kapitałowy
16,48
14,98
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.