Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
BOŚ SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2021-05-12
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2021-05-12
Wojciech Hann
Prezes Zarządu
2021-05-12
Arkadiusz Garbarczyk
Wiceprezes Zarządu, pierwszy zastępca Prezesa Zarządu
2021-05-12
Robert Kasprzak
Wiceprezes Zarządu
2021-05-12
Marzena Koczut
Wiceprezes Zarządu
2021-05-12
Jerzy Zań
Wiceprezes Zarządu

dane dotyczące sródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapiałowej BOŚ S.A.

1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 (w tys. EUR)
Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze
102 516
153 308
22 422
34 872
Przychody z tytułu opłat i prowizji
46 904
38 894
10 259
8 847
Wynik na instrumentach finansowych wycenianych wg wartości godziwej przez wynik finansowy ( w tym należności od klientów
24 295
10 303
5 314
2 344
Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych
0
687
0
156
Zysk brutto
7 752
34 573
1 696
7 864
Zysk netto przypadający na udziałowców jednostki dominującej
2 120
23 569
464
5 361
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
41 058
715 205
8 980
162 683
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-57 691
21 074
-12 618
4 794
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-8 733
-10 762
-1 910
-2 448
Przepływy pieniężne netto, razem
-25 366
725 517
-5 548
165 029
Zysk na jedną akcję zwykłą
0,02
0,25
0
0,06
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą
0,02
0,25
0
0,06

wiersz XIII-XIX kolumna 1 stan na dzień 31-03-2021 kolumna 2 stan na dzień 31-12-2020 kolumna 3 stan na dzień 31-03-2021 kolumna 4 stan na dzień 31-12-2020

1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 (w tys. EUR)
Aktywa razem
19 941 157
20 505 829
4 278 943
4 443 492
Zobowiązania wobec Banku Centralnego oraz innych banków
582 364
732 743
124 963
158 781
Zobowiązania wobec klientów
16 066 735
16 560 715
3 447 575
3 588 609
Kapitał własny przypadający na udziałowców jednostki dominującej
1 915 137
1 913 170
410 947
414 573
Kapitał podstawowy
1 461 036
1 461 036
313 507
316 598
Liczba akcji
92 947 671
92 947 671
Współczynnik kapitałowy
15,54
14,86

dane dotyczące sródrocznego sprawozdania finansowego BOŚ S.A.

1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 (w tys. EUR)
Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze
101 809
152 885
22 267
34 776
Przychody z tytułu opłat i prowizji
19 922
17 951
4 357
4 083
Wynik na instrumentach finansowych wycenianych wg wartości godziwej przez wynik finansowy ( w tym należności od klientów
15 305
3 774
3 347
858
Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych
0
687
0
156
Zysk brutto
6 054
33 518
1 324
7 624
Zysk netto
2 222
23 835
486
5 422
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
37 226
715 729
8 142
162 803
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-55 451
24 470
-12 128
5 566
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-8 109
-10 115
-1 774
-2 301
Przepływy pieniężne netto, razem
-26 334
730 084
-5 760
166 068
Zysk na jedną akcję zwykłą
0,02
0,26
0,01
0,06
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą
0,02
0,26
0,01
0,06

wiersz XXXII-XXXVIII kolumna 1 stan na dzień 31-03-2021 kolumna 2 stan na dzień 31-12-2020 kolumna 3 stan na dzień 31-03-2021 kolumna 4 stan na dzień 31-12-2020

1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 (w tys. EUR)
Aktywa razem
19 654 787
20 298 862
4 217 494
4 398 644
Zobowiązania wobec Banku Centralnego oraz innych banków
582 364
732 743
124 963
158 781
Zobowiązania wobec klientów
16 051 120
16 553 777
3 444 225
3 587 106
Kapitał własny przypadający na udziałowców jednostki dominującej
1 912 475
1 910 406
410 376
413 974
Kapitał podstawowy
1 460 364
1 460 364
313 363
316 452
Liczba akcji
92 947 671
92 947 671
Współczynnik kapitałowy
15,76
14,98