Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport roczny SRR

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Brak walorów wybranego typu

dane dotyczące rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

2020 ( )2019 ( )2020 (w tys. EUR)2019 (w tys. EUR)
Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze
518 582
627 590
115 905
145 921
Przychody z tytułu opłat i prowizji
171 918
132 065
38 424
30 706
Wynik na instrumentach finansowych wycenianych wg wartości godziwej przez wynik finansowy ( w tym należności od klientów
74 461
44 957
16 642
10 453
Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych
4 239
582
947
135
Zysk brutto
-285 753
110 188
-63 867
25 620
Zysk netto przypadający na udziałowców jednostki dominującej
-306 934
71 994
-68 601
16 739
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
967 028
22 053
216 134
5 128
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-141 272
15 382
-31 575
3 576
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-33 839
-83 001
-7 563
-19 299
Przepływy pieniężne netto, razem
791 917
-45 566
176 996
-10 595
Aktywa razem
20 505 829
18 486 997
4 443 492
4 341 199
Zobowiązania wobec Banku Centralnego oraz innych banków
732 743
595 667
158 781
139 877
Zobowiązania wobec klientów
16 560 715
14 914 981
3 588 609
3 502 402
Kapitał własny przypadający na udziałowców jednostki dominującej
1 913 170
2 199 930
414 573
516 597
Kapitał podstawowy
1 461 036
1 461 036
316 598
343 087
Liczba akcji
92 947 671
92 947 671
Współczynnik kapitałowy
14,86
16,39
Zysk na jedną akcję zwykłą
-3,3
0,77
-0,74
0,18
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą
-3,3
0,77
-0,74
0,18