Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport półroczny PSr

Spółka
Boryszew SA
Okres
Skonsolidowany raport półroczny PSr
Tytuł
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
Data utworzenia
1970-01-01
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2021-09-24
Wojciech Kowalczyk
Prezes Zarządu
2021-09-24
Andrzej Juszczyński
Wiceprezes Zarządu

dane dotyczące skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego

półrocze / 2021 (w tys. )półrocze /2020 (w tys. )półrocze / 2021 (w tys. EUR)półrocze /2020 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej
3 056 748
2 805 103
672 226
631 595
Zysk na działalności operacyjnej
104 568
67 812
22 996
15 269
Zysk netto z działalności kontynuowanej
47 197
146
10 379
33
Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej
48 646
-507
10 698
-114
Zysk netto przypadąjący jednostce dominującej
43 804
1 398
9 633
315
Średnioważona ilość akcji
202 000 000
202 000 000
202 000 000
202 000 000
Zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w zł/EUR
0,22
0,01
0,05
0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-58 621
-3 068
-12 892
-691
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
10 093
-147 509
2 220
-33 213
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
12 442
79 481
2 736
17 896
według stanu stan na:
Aktywa razem
4 338 757
4 098 778
959 732
888 181
Zobowiązania i rezerwy razem
2 639 665
2 465 184
583 893
534 191
Aktywa związane z działalnościa kontynuowaną
4 337 405
4 097 774
959 433
887 964
Zobowiązania związane z działalnościa kontynuowaną
2 623 239
2 447 657
580 260
530 393
Kapitał własny
1 699 092
1 633 594
375 839
353 990
Kapitał własny przypadający jednostce dominującej
1 677 111
1 612 540
370 977
349 428

dane dotyczące jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego

półrocze / 2021 (w tys. )półrocze /2020 (w tys. )półrocze / 2021 (w tys. EUR)półrocze /2020 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
836 478
536 492
183 955
120 796
Zysk na działalności operacyjnej
46 472
40 906
10 220
9 210
Zysk netto
25 648
32 700
5 640
7 363
Średnioważona ilość akcji
205 205 000
220 656 301
205 205 000
220 656 301
Zysk na jedną akcję zwykłą w zł/EUR
0,12
0,15
0,03
0,03
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
68 116
-19 693
14 980
-4 434
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-91 554
-52 709
-20 134
-11 868
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
19 923
53 803
4 381
12 114
według stanu stan na:
Aktywa razem
2 720 353
2 545 049
601 742
551 497
Zobowiązania i rezerwy razem
1 073 429
947 257
237 442
205 265
Kapitał własny
1 646 924
1 597 792
364 299
346 232