Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport roczny RS

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2021-04-30
Andrzej Juszczyński
Wiceprezes Zarządu
2021-04-30
Mikołaj Budzanowski
Członek Zarządu
2021-04-30
Agata Kęszczyk - Grabowska
Główny Księgowy
2020 (w tys. zł)2019 (w tys. zł)2020 (w tys. EUR)2019 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej
5 554 579
6 259 519
1 241 469
1 455 093
Zysk na działalności operacyjnej
54 089
210 298
12 089
48 886
Zysk netto z działalności kontynuowanej
282 698
-96 780
63 184
-22 498
Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej
281 490
-98 745
62 914
-22 954
Zysk netto przypadąjący jednostce dominującej
279 106
-87 977
62 381
-20 451
Średnioważona ilość akcji
202 000 000
202 445 256
202 000 000
202 445 256
Zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w zł/EUR
1,38
-0,43
0,31
-0,1
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-10 882
455 417
-2 432
105 867
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
113 599
-538 799
25 390
-125 250
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-115 335
148 619
-25 778
34 548
stan na:
Aktywa razem
4 098 778
4 788 372
888 181
1 124 427
Zobowiązania i rezerwy razem
2 465 184
3 253 315
534 191
763 958
Aktywa związane z działalnościa kontynuowaną
4 097 774
4 787 390
887 964
1 124 196
Zobowiązania związane z działalnościa kontynuowaną
2 447 657
3 237 018
530 393
760 131
Kapitał własny
1 633 594
1 535 057
353 990
360 469
Kapitał własny przypadający jednostce dominującej
1 612 540
1 346 509
349 428
316 193
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa