Trwa ładowanie...
Notowania

Raport roczny RR

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Brak walorów wybranego typu
2021 (w tys. zł)2 020 (w tys. zł)2021 (w tys. EUR)2 020 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
1 917 725
1 183 300
420 351
264 472
Zysk na działalności operacyjnej
71 229
985 957
15 613
220 365
Zysk netto
-259 762
1 176 737
-56 938
263 005
Średnioważona ilość akcji
205 205 000
217 328 094
205 205 000
217 328 094
Zysk na jedną akcję zwykłą w zł/EUR
-1,27
5,41
-0,28
1,21
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
112 276
-19 466
24 610
-4 351
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-57 632
217 917
-12 633
48 705
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-32 602
-201 345
-7 146
-45 001
Aktywa razem
2 513 462
2 545 049
546 476
551 497
Zobowiązania i rezerwy razem
1 146 137
947 257
249 193
205 265
Kapitał własny
1 367 325
1 597 792
297 283
346 232