Trwa ładowanie...
Notowania

Raport roczny RR

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Brak walorów wybranego typu
2021 (w mln. zł)2 020 (w mln. zł)2021 (w tys. EUR)2 020 (w tys. EUR)
Przychody z tytułu odsetek
5 131,3
4 970
1 121
1 110,8
Przychody z tytułu prowizji
2 265,4
1 914,9
494,9
428
Wynik na działalności podstawowej
6 491,2
5 874,8
1 418,1
1 313,1
Zysk brutto
2 971,4
1 882,7
649,1
420,8
Zysk netto przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A.
2 308,3
1 337,6
504,3
299
Zwiększenie / zmniejszenie środków pieniężnych netto
149,5
-769,3
32,7
-171,9
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
17,74
10,28
3,9
2,3
Aktywa razem
195 904,6
181 116,9
42 593,5
39 247
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A.
13 216,1
18 370,5
2 873,4
3 980,8
Kapitał akcyjny
130,1
130,1
28,3
28,2
Liczba akcji
130 100 000
130 100 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR
101,58
141,2
22,1
30,6
Łączny współczynnik kapitałowy (w %
16,05
20,87