Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport półroczny PSr

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2022-08-04
Bożena Graczyk
Wiceprezes Zarządu Banku
półrocze / 2022 (w mln. zł)półrocze / 2021 (w mln. zł)półrocze / 2022 (w tys. EUR)półrocze / 2021 (w tys. EUR)
Przychody z tytułu odsetek
3 936,4
2 564,7
847,9
564
Przychody z tytułu prowizji
1 306,3
1 091,9
281,4
240,1
Wynik na działalności podstawowej
4 666
3 248
1 005
714,3
Zysk brutto
1 899,3
1 343,7
409,1
295,5
Zysk netto przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A.
1 365,8
1 000,9
294,2
220,1
Zwiększenie / zmniejszenie środków pieniężnych netto
3 169
-29
682,6
-6,4
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
10,5
7,69
2,3
1,69
Aktywa razem
212 395
197 282,3
45 377,7
43 638,8
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A.
7 716,9
17 857,6
1 648,7
3 950,1
Kapitał akcyjny
130,1
130,1
27,8
28,8
Udziały niekontrolujące
0
0
0
0
Liczba akcji
130 100 000
130 100 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR
59,32
137,26
12,7
30,36
Łączny współczynnik kapitałowy (w %
14,4
18,5