Trwa ładowanie...
bFeqnMNx
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
Budimex SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
Data utworzenia
1970-01-01
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2020-10-28
Dariusz Blocher
Prezes Zarządu
2020-10-28
Marcin Węgłowski
Członek Zarządu

dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finasowego

3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
6 169 346
5 382 556
1 388 867
1 249 259
Zysk/ (strata) z działalności operacyjnej
369 283
223 539
83 134
51 882
Zysk/ (strata) brutto
350 430
213 265
78 890
49 498
Zysk/ (strata) netto
264 660
139 038
59 581
32 270
Zysk/ (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej
257 061
137 136
57 871
31 828
Całkowity dochód
264 826
139 704
59 619
32 424
Całkowity dochód przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej
257 227
137 802
57 908
31 983
Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności operacyjnej
1 011 715
-208 704
227 761
-48 439
Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności inwestycyjnej
113 819
-62 313
25 623
-14 462
Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działaności finansowej
-215 285
-300 005
-48 466
-69 629
Przepływy pieniężne netto, razem
910 249
-571 022
204 919
-132 531
Aktywa razem
7 599 646
6 673 959
1 678 812
1 567 209
Zobowiązania ogółem
6 617 097
5 837 319
1 461 760
1 370 745
Zobowiązania długoterminowe
1 136 387
1 049 392
251 035
246 423
Zobowiązania krótkoterminowe
5 480 710
4 787 927
1 210 725
1 124 322
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej
948 959
808 149
209 631
189 773
Kapitał własny ogółem
982 549
836 640
217 052
196 464
Kapitał podstawowy
145 848
145 848
32 219
34 249
Liczba akcji
25 530 098
25 530 098
25 530 098
25 530 098
Zysk przypadający akcjonariuszom Jeednostki Dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR
10,07
5,37
2,27
1,25
Wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w zł/EUR
37,17
31,65
8,21
7,43
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/ EUR
4,56
6,3
1,02
1,48

dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego

3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedży produktów, towarów i materiałów
5 318 949
4 975 374
1 197 422
1 154 754
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
194 466
143 304
43 779
33 260
Zysk (strata) brutto
241 055
212 639
54 267
49 352
Zysk (strata) netto
187 326
153 762
42 172
35 687
Całkowity dochód
186 930
154 308
42 082
35 814
Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności operacyjnej
570 355
-224 638
128 400
-52 137
Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności inwestycyjnej
108 544
-151 198
24 436
-35 092
Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej
-165 866
-210 262
-37 340
-48 801
Przepływy pieniężne netto, razem
513 033
-586 098
115 496
-136 030
Aktywa razem
5 680 221
4 994 124
1 254 798
1 172 743
Zobowiązania ogółem
4 931 307
4 315 723
1 089 358
1 013 437
Zobowiązania długoterminowe
805 864
685 524
178 021
160 978
Zobowiązania krótkoterminowe
4 125 443
3 630 199
911 338
852 460
Kapitał własny
748 914
678 401
165 440
159 305
Kapitał podstawowy
145 848
145 848
32 219
34 249
Liczba akcji
25 530 098
25 530 098
25 530 098
25 530 098
Zysk (strata) netto za okres na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR
7,34
6,02
1,65
1,4
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR
29,33
26,57
6,48
6,24
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR
4,56
6,3
1,02
1,48
bFeqnMOf