Trwa ładowanie...
bELeHljF
Notowania

Raport kwartalny SA-Q

Spółka
Elektrociepłownia Będzin SA
Okres
Raport kwartalny SA-Q
Tytuł
za 3 kwartał roku obrotowego 2020 obejmujący okres od 2020-07-01 do 2020-09-30
Data utworzenia
2020-11-27
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2020-11-27
Kamil Kamiński
Członek Zarządu
2020-11-27
Bartosz Dryjski
Członek Zarządu
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
1 565
2 111
352
490
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
3 540
1 074
797
249
Zysk (strata) brutto
1 838
5 100
414
1 184
Zysk (strata) netto
1 682
5 001
379
1 161
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-2 355
2 529
-530
587
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
17 277
14 650
3 889
3 400
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-13 250
-18 064
-2 983
-4 193
Przepływy pieniężne netto, razem
1 672
-885
376
-205
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego
70 257
87 416
15 520
20 527
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego
24 501
43 342
5 412
10 178
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego
17 802
25 880
3 933
6 077
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego
6 684
16 887
1 477
3 965
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego
45 756
44 074
10 108
10 350
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego
15 746
15 746
3 478
3 698
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego
3 149 200
3 149 200
3 149 200
3 149 200
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR
0,53
1,59
0,12
0,37
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR
0,53
1,59
0,12
0,37
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego
14,53
14
3,21
3,29
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego
14,53
14
3,21
3,29
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Pozycje bilansowe w wybranych danych finansowych zostały pokazane w wartościach na koniec bieżącego kwartału (kolumna 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30) oraz w wartościach na koniec poprzedniego roku obrotowego (kolumna 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
bELeHlkn