Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
Echo Investment SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2021-11-29
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2021-11-29
Maciej Drozd
Wiceprezes Zarządu
2021-11-29
Artur Langner
Wiceprezes Zarządu

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
819 874
746 302
179 856
168 010
Zysk operacyjny
186 061
221 702
40 816
49 910
Zysk (strata) brutto
148 038
125 131
32 475
28 170
Zysk za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
108 300
87 292
23 758
19 652
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
154 259
-70 075
33 840
-15 776
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
528 107
-491 401
115 851
-110 626
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-270 870
508 967
-59 421
114 581
Przepływy pieniężne netto, razem
411 496
-52 509
90 270
-11 821
Aktywa razem
6 760 417
5 402 271
1 459 219
1 193 397
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej
1 689 809
1 649 810
364 741
364 454
Zobowiązania długoterminowe
2 272 245
1 984 101
490 458
438 301
Zobowiązania krótkoterminowe
2 613 788
1 768 485
564 180
390 670
Liczba akcji
412 690 582
412 690 582
412 690 582
412 690 582
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
0,26
0,21
0,06
0,05
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR
4,09
4
0,88
0,88
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.