Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport półroczny PSr

Spółka
Echo Investment SA
Okres
Skonsolidowany raport półroczny PSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2021-09-23
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2021-09-23
Maciej Drozd
Wiceprezes Zarządu
2021-09-23
Artur Langner
Wiceprezes Zarządu

wybrane skonsolidowane dane finansowe

półrocze / 2021 (w tys. zł)półrocze / 2020 (w tys. zł)półrocze / 2021 (w tys. EUR)półrocze / 2020 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
420 896
404 349
92 562
91 043
Zysk operacyjny
60 990
147 941
13 413
33 310
Zysk (strata) brutto
56 689
76 094
12 467
17 133
Zysk za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
47 262
51 093
10 394
11 504
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
170 566
-92 179
37 510
-20 755
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
177 177
-291 632
38 964
-65 664
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-45 458
231 534
-9 997
52 132
Przepływy pieniężne netto, razem
302 285
-152 277
66 477
-34 287
Aktywa razem
7 049 679
5 146 555
1 559 388
1 152 386
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej
1 628 695
1 613 583
360 267
361 304
Zobowiązania długoterminowe
2 125 843
2 173 124
470 236
486 593
Zobowiązania krótkoterminowe
3 119 861
1 359 972
690 113
304 517
Liczba akcji
412 690 582
412 690 582
412 690 582
412 690 582
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
0,11
0,12
0,03
0,03
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR
3,95
3,91
0,87
0,88
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.