Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
Echo Investment SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2022-05-25
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2022-05-25
Maciej Drozd
Wiceprezes Zarządu
2022-05-25
Artur Langner
Wiceprezes Zarządu

wybrane skonsolidowane dane finansowe

1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
283 636
155 370
61 034
33 982
Zysk operacyjny
108 027
72 952
23 246
15 956
Zysk (strata) brutto
72 929
37 259
15 693
8 149
Zysk za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
51 442
24 521
11 069
5 363
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
94 048
190 866
20 238
41 746
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-95 897
265 806
-20 635
58 137
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
143 017
-95 356
30 775
-20 856
Przepływy pieniężne netto, razem
141 168
361 316
30 377
79 026
Aktywa razem
6 705 387
5 780 747
1 441 244
1 240 424
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej
1 731 098
1 709 240
372 079
366 766
Zobowiązania długoterminowe
2 385 124
1 896 885
512 654
407 031
Zobowiązania krótkoterminowe
2 395 373
2 174 749
514 857
466 654
Liczba akcji
412 690 582
412 690 582
412 690 582
412 690 582
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
0,12
0,06
0,03
0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR
4,19
4,14
0,9
0,89
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.