Trwa ładowanie...
bEiuvmXp

Notowania

Skonsolidowany raport roczny RS

Spółka
Ferrum SA
Okres
Skonsolidowany raport roczny RS
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2017-04-28
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2017-04-28
Krzysztof Kasprzycki
Prezes Zarządu
2017-04-28
Włodzimierz Kasztalski
Wiceprezes Zarządu
2017-04-28
Grzegorz Kowalik
Wiceprezes Zarządu ds Finansowych i Restrukturyzacji
2017-04-28
Barbara Sterkowicz
Główny Księgowy
2016 (w tys. zł)2015 (w tys. zł)2016 (w tys. EUR)2015 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
308 834
311 374
70 579
74 406
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
6 405
-51 970
1 464
-12 419
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
1 873
-58 110
428
-13 886
Zysk (strata) netto
780
-49 658
178
-11 866
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
17 803
21 667
4 069
5 178
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-4 730
-653
-1 081
-156
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-14 745
-19 343
-3 370
-4 622
Przepływy pieniężne netto razem
-1 672
1 671
-382
399
Aktywa razem
264 512
262 718
59 790
61 649
Zobowiązania długoterminowe
14 708
99 297
3 325
23 301
Zobowiązania krótkoterminowe
201 302
115 428
45 502
27 086
Kapitał własny
48 502
47 993
10 963
11 262
Kapitał akcyjny
75 839
75 839
17 143
17 796
Liczba akcji (w sztukach
23 156 866
23 156 866
23 156 866
23 156 866
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR
0,03
-2,14
0,01
-0,51
Wartość księgowa na jedna akcję (w zł/EUR
2,09
2,07
0,47
0,49
bEiuvmXX