Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
Hollywood SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
za 3 kwartał roku obrotowego 2021 obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
Data utworzenia
2021-11-29
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2021-11-29
Adam Andrzej Konieczkowski
Prezes Zarzadu
2021-11-29
Rafał Wójcik
Wiceprezes Zarzadu
2021-11-29
Paweł Mielczarek
Członek Zarzadu
2021-11-29
Tomasz Wardak
Członek Zarządu
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
80 748
74 791
17 719
16 991
Zysk/strata na działalności operacyjnej
310
-4 465
68
-1 037
Zysk / strata przed opodatkowaniem
-2 420
-6 992
-531
-1 558
Przepływy pieniężne netto z działalnosci operacyjnej
11 162
14 054
2 449
3 193
Przepływy srdków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
-10 758
-12 001
-2 361
-2 726
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
168
-1 311
37
-298
Aktywa razem
236 155
231 225
51 107
51 079
Kapitał własny jednostki
107 020
112 411
23 160
24 832
Kapitał podstawowy
60 164
60 164
13 020
13 291
Zobowiązania długoterminowe
66 322
64 339
14 353
14 213
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.