Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport półroczny PSr

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2021-09-30
Adam Andrzej Konieczkowski
Prezes Zarzadu
2021-09-30
Rafał Wójcik
Wiceprezes Zarzadu
2021-09-30
Krzysztof Cetnar
Członek Zarzadu
2021-09-30
Paweł Mielczarek
Członek Zarzadu
półrocze / 2021 (w tys. )półrocze /2020 (w tys. )półrocze / 2021 (w tys. EUR)półrocze /2020 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedazy
50 041
47 029
11 005
10 589
Zysk/strata z działalności operacyjnej
-132
-4 657
-29
-1 049
Zysk/strata przed opodatkowaniem
-2 090
-6 192
-460
-1 394
Przepływy pienięzne netto z działalności operacyjnej
8 965
8 438
1 972
1 900
Przepływy środków pienięznych z działalności inwestycyjnej
-9 180
-8 310
-2 019
-1 871
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
463
2 049
102
461
Aktywa razem
238 352
239 076
52 723
53 532
Kapitał własny jednostki
107 199
113 157
23 712
25 337
Kapitał podstawowy
60 164
60 164
13 308
13 472
Zysk / strata na jedną akcje zwykłą
-0,0412
-0,1516
-0,0091
-0,0341
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.