Trwa ładowanie...
Notowania

Raport roczny RR

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Brak walorów wybranego typu
2021 (w tys. zł)2 020 (w tys. zł)2021 (w tys. EUR)2 020 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedazy
3 922
2 415
857
540
Zysk/strata na działalności operacyjnej
116
-1 627
25
-364
Zysk/strata przed opodatkowaniem
-48
-5 617
-10
-1 255
Przepływy środków pienięznych netto z działalności oparacyjnej
-795
1 246
-174
279
Przepływy środków pienięznych z działalności inwestycyjnej
1 716
-337
375
-75
Przepływy pieniężne z działalnosci finanasowej
-934
-905
-204
-202
Aktywa razem
99 052
95 141
21 536
20 617
kapiatł własny jednostki
94 849
90 975
20 622
19 714
Kapitał podstawowy
63 280
60 164
13 758
13 037
Zobowiązania długoterminowe
1 218
1 863
265
404
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa