Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
Hollywood SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
za 1 kwartał roku obrotowego 2022 obejmujący okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
Data utworzenia
2022-05-30
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2022-05-30
Adam Andrzej Konieczkowski
Prezes Zarządu
2022-05-30
Rafał Wójcik
Wiceprezes Zarządu
2022-05-30
Paweł Mielczarek
Członek Zarządu
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. zł)kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. EUR)kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
29 007
22 897
6 242
5 008
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
-488
-481
-105
-105
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
-1 516
-1 290
-326
-282
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
4 715
5 268
1 015
1 152
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
-7 509
-6 346
-1 616
-1 388
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
2 295
1 691
494
370
Aktywa, razem
240 190
232 912
51 626
50 640
Kapitał własny jednostki
111 856
108 099
24 042
23 503
Kapitał podstawowy
68 564
63 280
14 737
13 758
Zobowiązania długoterminowe
54 146
56 153
11 638
12 209
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.