Trwa ładowanie...
bDKiaAaJ

Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
INC SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2020-11-19
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2020-11-19
Paweł Śliwiński
Prezes Zarządu

dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży ogółem
13 071
5 716
2 943
1 327
Przychody ze sprzedaży usług
3 120
1 137
702
264
Zysk (strata) na sprzedaży usług
2 673
722
602
168
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
29 734
-299
6 694
-69
Zysk (strata) netto
23 922
-241
5 385
-56
Przepływy pieniężne netto z dzialałności operacyjnej
-66
-1 943
-15
-451
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, w tym:
4 997
2 644
1 125
614
wpływy ze zbycia papierów wartosciowych
9 816
4 712
2 210
1 094
wydatki na zakup papierów wartościowych
4 337
2 376
976
551
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
104
607
23
141
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
5 035
1 308
1 133
304
Aktywa razem
55 504
28 383
12 261
6 490
Zobowiązania
2 886
2 668
638
610
Rezerwy
3 079
132
680
30
Kapitał (fundusz) akcyjny
1 204
16 686
266
3 815
Kapitał własny
46 824
22 549
10 344
5 156
Zysk (strata) netto (zanualizowany
19 587
-1 978
4 410
-459
Liczba akcji
12 043 099
8 343 099
12 043 099
8 343 099
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR
1,63
-0,24
0,37
-0,06
Zysk (strata) rozwodniona na jedną akcję (zł/EUR
1,63
-0,24
0,37
-0,06
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR
3,89
2,7
0,86
0,62

dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego

3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży ogółem
12 427
2 446
2 798
568
Przychody ze sprzedaży usług
1 497
657
337
152
Zysk (strata) na sprzedaży usług
1 254
413
282
96
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
13 177
-238
2 966
-55
Zysk (strata) netto
11 041
-59
2 486
-14
Przepływy pieniężne netto z dzialałności operacyjnej
-241
-63
-54
-15
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, w tym:
5 143
717
1 158
166
wpływy ze zbycia papierów wartosciowych
5 945
1 420
1 338
330
wydatki na zakup papierów wartościowych
706
332
159
77
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-107
-131
-24
-30
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
4 795
524
1 079
122
Aktywa razem
25 214
15 922
5 570
3 640
Zobowiązania
1 025
1 683
226
385
Rezerwy
8
78
2
18
Kapitał (fundusz) akcyjny
1 204
16 686
266
3 815
Kapitał własny
24 181
14 161
5 342
3 238
Zysk (strata) netto (zanualizowany
8 718
-1 861
1 963
-432
Liczba akcji
12 043 099
8 343 099
12 043 099
8 343 099
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR
0,72
-0,22
0,16
-0,05
Zysk (strata) rozwodniona na jedną akcję (zł/EUR
0,72
-0,22
0,16
-0,05
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR
2,01
1,7
0,44
0,39
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł/EUR
0
0
0
0
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
bDKiaAbr