Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
Izoblok SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2023-03-24
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2023-03-24
Przemysław Skrzydlak
Prezes Zarządu
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2022-05-01 do 2023-01-31 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2021-05-01 do 2022-01-31 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2022-05-01 do 2023-01-31 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2021-05-01 do 2022-01-31 (w tys. EUR)
Wybrane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZOBLOK
Przychody netto z działalności operacyjnej
177 537
113 232
37 713
24 707
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
4 992
-17 193
1 060
-3 752
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
2 308
-19 222
490
-4 194
Zysk (strata) netto
2 306
-16 964
490
-3 702
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-4 031
-7 659
-856
-1 671
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-5 136
-8 878
-1 091
-1 937
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
11 584
13 387
2 461
2 921
Przepływy pieniężne netto – razem
2 416
-3 150
513
-687
Średnioważona liczba akcji ( tys. szt.
1 267
1 267
1 267
1 267
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
1,82
-13,39
0,39
-2,92
Aktywa/Pasywa razem
211 484
195 539
44 912
41 977
Aktywa trwałe
118 323
121 009
25 128
25 978
Aktywa obrotowe
93 160
74 530
19 784
16 000
Kapitał własny
75 756
73 029
16 088
15 678
Zobowiązania razem
135 728
122 510
28 824
26 300
Zobowiązania długoterminowe
52 546
15 686
11 159
3 367
Zobowiązania krótkoterminowe
83 181
106 825
17 665
22 933
Liczba akcji (tys. szt.
1 267
1 267
1 267
1 267
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR
59,79
57,64
12,7
12,37
Wybrane dane finansowe dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego IZOBLOK S.A.
Przychody netto ze sprzedaży
91 316
68 336
19 398
14 911
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
6 195
-2 638
1 316
-576
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
4 118
-4 438
875
-968
Zysk (strata) netto
3 486
-3 595
741
-784
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-9 825
-634
-2 087
-138
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
11 861
-6 123
2 520
-1 336
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-3 547
4 376
-753
955
Przepływy pieniężne netto – razem
-1 511
-2 380
-321
-519
Średnioważona liczba akcji ( tys. szt.
1 267
1 267
1 267
1 267
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
2,75
-2,84
0,58
-0,62
Aktywa/Pasywa razem
173 665
178 539
36 880
38 328
Aktywa trwałe
119 061
119 685
25 284
25 693
Aktywa obrotowe
54 604
58 854
11 596
12 634
Kapitał własny
88 101
84 615
18 709
18 165
Zobowiązania razem
85 563
93 924
18 170
20 163
Zobowiązania długoterminowe
29 341
6 213
6 231
1 334
Zobowiązania krótkoterminowe
56 223
87 711
11 940
18 829
Liczba akcji (tys. szt.
1 267
1 267
1 267
1 267
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR
69,54
66,78
14,77
14,34
Wybrane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowano na dzień 31.01.2023 r. oraz 30.04.2022 r. Wybrane skonsolidowane oraz jednostkowe dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu przeliczono w następujący sposób: pozycje dotyczące bilansu przeliczone zostały na wartości euro zgodnie z kursami ustalonymi przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, czyli na dzień 31.01.2023 r. kurs ten wyniósł 4,7089 PLN/EURO na dzień 30.04.2022 kurs wyniósł 4,5654 PLN/EURO. Dane ze sprawozdania z całkowitych dochodów oraz z rachunku przepływów pieniężnych przeliczone były na wartości euro według średniego kursu z każdego okresu, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym. Kurs ten za okres zakończony 31.01.2023 r. wyniósł 4,7076 PLN/EURO oraz za okres zakończony 31.01.2022 r. wyniósł 4,5829 PLN/EURO
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.