Trwa ładowanie...
bDomEgzp

Notowania

Raport półroczny P

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2020-09-30
Bartosz Klepacz
Syndyk
półrocze / 2020 (w tys. zł)półrocze /2019 (w tys. zł)półrocze / 2020 (w tys. EUR)półrocze /2019 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży
98
383 676
22
89 477
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
240
-848 884
54
-197 967
Zysk (strata) brutto
98
-865 147
22
-201 760
Zysk (strata) netto
98
-865 945
22
-201 946
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-1 756
16 357
-395
3 815
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
603
7 724
136
1 801
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
14
-22 775
3
-5 311
Przepływy pieniężne netto, razem
-1 139
1 307
-256
305
Liczba akcji (w szt.
125 183 380
125 183 380
125 183 380
125 183 380
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
0
-6,92
0
-1,61
Aktywa razem
120 457
349 786
26 972
82 264
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
850 976
855 655
190 545
201 236
Zobowiązania długoterminowe
15 464
16 229
3 463
3 817
Zobowiązania krótkoterminowe
835 512
839 426
187 083
197 419
Kapitał własny (aktywa netto
-730 519
-505 869
-163 573
-118 972
Kapitał zakładowy
6 259
6 259
1 402
1 472
Liczba akcji (w szt.
125 183 380
125 183 380
125 183 380
125 183 380
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR
-5,84
-4,04
-1,31
-0,95
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
bDomEgzX