Trwa ładowanie...
bDoTdOqJ

Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
Grupa Kęty SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2020-10-21
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2020-10-21
Dariusz Mańko
Prezes Zarządu
2020-10-21
Rafał Warpechowski
Członek Zarządu
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KĘTY S.A. wg MSSF

POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży
2 636 758
2 449 543
593 597
568 524
Zysk z działalności operacyjnej
421 539
304 217
94 898
70 607
Zysk przed opodatkowaniem
405 204
288 659
91 221
66 996
Zysk netto
333 409
233 243
75 058
54 134
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej
333 220
232 870
75 016
54 048
Całkowity dochód (strata) netto
333 455
244 205
75 069
56 679
Całkowity dochód (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej
333 266
243 832
75 026
56 592
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
485 282
419 929
109 249
97 463
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-95 474
-189 612
-21 493
-44 008
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-222 227
-206 708
-50 029
-47 976
Przepływy pieniężne netto, razem
167 581
23 609
37 726
5 480
Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
34,73
24,37
7,82
5,66
Rozwodniony zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
34,7
24,33
7,81
5,65
POZYCJE BILANSU
Aktywa razem
2 994 370
2 775 586
661 476
651 776
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
1 507 210
1 299 449
332 953
305 142
Zobowiązania długoterminowe
459 722
559 781
101 556
131 450
Zobowiązania krótkoterminowe
1 047 488
739 668
231 397
173 692
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej
1 485 639
1 474 805
328 187
346 320
Kapitał akcyjny
67 951
67 825
15 011
15 927
Liczba akcji (szt.
9 621 447
9 569 947
9 621 447
9 569 947
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR
154,41
154,11
34,11
36,19
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR
154,33
153,93
34,09
36,15
Dane dotyczące kwartalnej informacji finansowej Grupy Kęty S.A. wg MSSF

POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży
875 258
900 753
197 041
209 059
Zysk z działalności operacyjnej
306 036
216 136
68 896
50 164
Zysk brutto
299 121
208 989
67 339
48 505
Zysk netto
290 637
202 843
65 429
47 079
Całkowity dochód netto
290 194
205 643
65 330
47 728
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
200 910
138 047
45 230
32 040
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-34 947
-55 963
-7 867
-12 989
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-58 141
-89 906
-13 089
-20 867
Przepływy pieniężne netto, razem
107 822
-7 822
24 273
-1 815
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
30,29
21,23
6,82
4,93
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
30,27
21,19
6,81
4,92
POZYCJE BILANSU
Aktywa razem
1 427 326
1 167 525
315 306
274 163
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
784 934
493 443
173 397
115 872
Zobowiązania długoterminowe
223 257
272 099
49 319
63 896
Zobowiązania krótkoterminowe
561 677
221 344
124 078
51 977
Kapitał własny
642 392
674 082
141 909
158 291
Kapitał akcyjny
67 951
67 825
15 011
15 927
Liczba akcji (szt.
9 621 447
9 569 947
9 621 447
9 569 947
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR
66,77
70,44
14,75
16,54
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR
66,73
70,36
14,74
16,52
Popowyższe dane finansowe za 3 kwartały 2020 i 2019 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:   - pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30.09.2020 r. - 4,5268 PLN/EUR oraz na dzień 31.12.2019 r. - 4,2585 PLN/EUR; ·         - pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów określonych przez NBP na ostatnie dni miesiąca: 3 kwartałów 2020 – 4,4420 PLN/EUR; 3 kwartałów 2019 - 4,3086 PLN/EUR.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
bDoTdOrr