Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
Kruk SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2021-11-03
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2021-11-03
Piotr Krupa
Prezes Zarządu
2021-11-03
Urszula Okarma
Członek Zarządu
2021-11-03
Adam Łodygowski
Członek Zarządu
2021-11-03
Piotr Kowalewski
Członek Zarządu
2021-11-03
Michał Zasępa
Członek Zarządu
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
1 339 208
791 602
293 783
178 207
Zysk na działalności operacyjnej
707 345
207 224
155 171
46 651
Zysk przed opodatkowaniem
650 491
109 023
142 699
24 543
Zysk netto Akcjonariuszy Jednostki Dominującej
565 475
34 551
124 049
7 778
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
114 083
795 687
25 027
179 126
Zakup pakietów wg cen wynikających z umowy
-932 576
-112 601
-204 580
-25 349
Wpłaty od osób zadłużonych
1 614 855
1 346 246
354 252
303 069
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-6 366
-8 954
-1 397
-2 016
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
-76 157
-671 283
-16 707
-151 120
Zmiana stanu środków pieniężnych netto
31 560
115 451
6 923
25 990
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR
29,33
1,79
6,43
0,4
Średnia liczba akcji (w tys. szt
19 011
18 972
19 011
18 972
Zysk na jedną akcję (w PLN/EUR
29,74
1,82
6,52
0,41
Stan na
Aktywa razem
5 283 100
4 643 031
1 140 344
1 006 118
Zobowiązania długoterminowe
2 229 617
1 763 322
481 257
382 102
Zobowiązania krótkoterminowe
627 772
836 249
135 503
181 210
Kapitał własny
2 425 710
2 043 460
523 584
442 806
Kapitał akcyjny
19 011
19 011
4 103
4 120
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą
127,6
107,49
27,54
23,29

Dane Jednostki Dominującej:

3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
139 067
94 845
30 507
21 352
Zysk/(Strata) na działalności operacyjnej
-37 947
-45 846
-8 324
-10 321
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem
638 823
98 241
140 139
22 116
Zysk/(Strata) netto Akcjonariuszy Jednostki Dominującej
565 475
34 551
124 049
7 778
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
-10 320
-3 275
-2 264
-737
Wpłaty od osób zadłużonych
28 858
26 935
6 331
6 064
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
264 271
375 133
57 973
84 450
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
-249 804
-367 892
-54 800
-82 820
Zmiana stanu środków pieniężnych netto
4 147
3 966
910
893
Rozwodniony zysk na jedną akcję
29,33
1,79
6,43
0,4
Średnia liczba akcji ( w tys. szt
19 011
18 972
19 011
18 972
Zysk na jedną akcję
29,74
1,82
6,53
0,41
Stan na
Aktywa razem
4 158 648
3 758 750
897 634
814 499
Zobowiązania długoterminowe
1 291 019
1 059 173
278 663
229 517
Zobowiązania krótkoterminowe
441 490
655 806
95 294
142 109
Kapitał własny
2 426 138
2 043 771
523 676
442 873
Kapitał akcyjny
19 011
19 011
4 103
4 120
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą
127,62
107,7
27,55
23,34
Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę EUR w następujący sposób: Pozycje dotyczące sprawozdania z zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca danego okresu, kurs ten wyniósł: -za okres bieżący- 4,5585-za okres porównawczy - 4,4420 Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego, kurs ten wyniósł: -na koniec okresu bieżącego - 4,6329-na koniec okresu porównawczego - 4,6148
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.