Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport półroczny PSr

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2021-09-08
Pior Krupa
Prezes Zarządu
2021-09-08
Urszula Okarma
Członek Zarządu
2021-09-08
Piotr Kowalewski
Członek Zarządu
2021-09-08
Adam Łodygowski
Członek Zarządu
2021-09-08
Michał Zasępa
Członek Zarządu
półrocze / 2021 (w tys. )półrocze /2020 (w tys. )półrocze / 2021 (w tys. EUR)półrocze /2020 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
894 428
456 426
196 700
102 770
Zysk na działalności operacyjnej
483 998
52 434
106 440
11 806
Zysk przed opodatkowaniem
457 500
-17 530
100 612
-3 947
Zysk netto Akcjonariuszy Jednostki Dominującej
395 783
-19 293
87 039
-4 344
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
149 778
511 888
32 939
115 258
Zakup pakietów wg cen wynikających z umowy
-643 534
-79 905
-141 524
-17 992
Wpłaty od osób zadłużonych
1 065 131
893 923
234 241
201 277
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
881
-7 735
194
-1 742
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
231 984
-403 838
51 017
-90 929
Zmiana stanu środków pieniężnych netto
382 643
100 315
84 150
22 587
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR
20,28
-1
4,46
-0,23
Średnia liczba akcji (w tys. szt
19 011
18 972
19 011
18 972
Zysk na jedną akcję (w PLN/EUR
20,82
-1,02
4,58
-0,23
Stan na
Aktywa razem
5 373 320
4 643 031
1 188 577
1 006 118
Zobowiązania długoterminowe
2 251 755
1 763 322
498 088
382 102
Zobowiązania krótkoterminowe
915 421
836 249
202 491
181 210
Kapitał własny
2 206 144
2 043 460
487 999
442 806
Kapitał akcyjny
19 011
19 011
4 205
4 120
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą
116,05
107,49
25,67
23,29

Dane Jednostki Dominującej:

półrocze / 2021 (w tys. )półrocze /2020 (w tys. )półrocze / 2021 (w tys. EUR)półrocze /2020 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
92 416
60 023
20 324
13 515
Zysk/(Strata) na działalności operacyjnej
-19 599
-33 190
-4 310
-7 473
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem
449 337
-18 305
98 817
-4 122
Zysk/(Strata) netto Akcjonariuszy Jednostki Dominującej
395 783
-19 293
87 039
-4 344
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
-10 967
-10 010
-2 412
-2 254
Wpłaty od osób zadłużonych
18 311
17 686
4 027
3 982
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
449 657
268 608
98 887
60 480
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
-77 336
-252 290
-17 007
-56 806
Zmiana stanu środków pieniężnych netto
361 355
6 308
79 468
1 420
Rozwodniony zysk na jedną akcję
20,28
-1
4,46
-0,23
Średnia liczba akcji ( w tys. szt
19 011
18 972
19 011
18 972
Zysk na jedną akcję
20,82
-1,02
4,58
-0,23
Stan na:
Aktywa razem
4 082 008
3 758 750
902 939
814 499
Zobowiązania długoterminowe
1 186 840
1 059 173
262 529
229 517
Zobowiązania krótkoterminowe
688 537
655 806
152 304
142 109
Kapitał własny
2 206 632
2 043 771
488 106
442 873
Kapitał akcyjny
19 011
19 011
4 205
4 120
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą
116,07
107,7
25,67
23,34
Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę EUR w następujący sposób: Pozycje dotyczące sprawozdania z zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca danego okresu, kurs ten wyniósł: -za okres bieżący- 4,5472-za okres porównawczy - 4,4413 Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego, kurs ten wyniósł: -na koniec okresu bieżącego - 4,5208-na koniec okresu porównawczego - 4,6148
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.