Trwa ładowanie...
Notowania

Raport roczny RR

Spółka
Kruk SA
Okres
Raport roczny RR
Tytuł
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
Data utworzenia
2022-03-15
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Brak walorów wybranego typu
2021 (w tys. zł)2 020 (w tys. zł)2021 (w tys. EUR)2 020 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
182 621
158 917
39 895
35 519
Zysk/(Strata) na działalności operacyjnej
-68 856
-53 655
-15 042
-11 992
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem
757 564
192 513
165 497
43 028
Zysk/(Strata) netto Akcjonariuszy Jednostki Dominującej
694 758
81 356
151 777
18 184
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
-22 158
-5 304
-4 841
-1 186
Wpłaty od osób zadłużonych
38 239
35 904
8 354
8 025
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
209 395
513 698
45 744
114 814
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
-140 134
-515 610
-30 614
-115 242
Zmiana stanu środków pieniężnych netto
47 103
-7 216
10 290
-1 613
Rozwodniony zysk na jedną akcję
35,8
4,22
7,82
0,94
Średnia liczba akcji ( w tys. szt
18 966
18 977
18 966
18 977
Zysk na jedną akcję
36,63
4,29
8
0,96

Stan na

2021 (w tys. zł)2 020 (w tys. zł)2021 (w tys. EUR)2 020 (w tys. EUR)
Aktywa razem
4 414 079
3 758 750
959 708
814 499
Zobowiązania długoterminowe
1 231 645
1 047 937
267 784
227 082
Zobowiązania krótkoterminowe
581 617
667 042
126 455
144 544
Kapitał własny
2 600 817
2 043 771
565 469
442 873
Kapitał akcyjny
19 013
19 011
4 134
4 120
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą
137,13
107,7
29,82
23,34
Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę EUR w następujący sposób: - pozycje dotyczące sprawozdania z zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca danego okresu; kurs ten wyniósł: za okres bieżący 4,5775 za okres porównawczy 4,4742 - pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego, kurs ten wyniósł: za okres bieżący 4,5994 za okres porównawczy 4,6148
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa