Trwa ładowanie...
bEUOLpTV
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
Labo Print SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2020-11-27
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2020-11-27
Krzysztof Fryc
Prezes Zarządu
2020-11-27
Wiesław Niedzielski
Wiceprezes Zarządu

Dane finansowe skonsolidowanego kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Labo Print za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2020

3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR)
Rachunek zysków i strat
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
69 304
61 646
15 602
14 308
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
9 327
5 351
2 100
1 242
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
5 700
4 216
1 283
979
Zysk (strata) netto
4 627
3 077
1 042
714
Bilans na dzień
Suma bilansowa
65 841
61 851
14 545
14 524
Aktywa trwałe
45 582
43 713
10 069
10 265
Aktywa obrotowe
20 259
18 138
4 475
4 259
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
41 804
41 685
9 235
9 789
Zobowiązania długoterminowe
21 749
21 283
4 804
4 998
Zobowiązania krótkoterminowe
20 055
20 402
4 430
4 791
Kapitał własny
24 037
20 166
5 310
4 735
Kapitał podstawowy
3 618
3 618
799
850
Rachunek przepływów pieniężnych
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
10 691
6 230
2 407
1 446
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-7 559
-8 298
-1 702
-1 926
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-986
4 850
-222
1 126
Przepływy netto razem
2 146
2 781
483
646
Liczba akcji (szt.
3 617 600
3 617 600
3 617 600
3 617 600
Średnia ważona liczba akcji (szt.
3 617 600
3 617 600
3 617 600
3 617 600
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (szt.
3 617 600
3 617 600
3 617 600
3 617 600
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą średnioważoną (zł/EUR
1,28
0,85
0,29
0,2
Zysk (strata) rozwodniony na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR
1,28
0,85
0,29
0,2
Średnioważona liczba akcji dla zysku zannualizowanego
3 617 600
3 617 600
3 617 600
3 617 600
Zysk (strata) zannualizowany na jedną akcję zwykłą średnioważoną (zł/EUR
1,63
0,58
0,37
0,14
Zysk (strata) zannualizowany (tys. zł/tys. EUR
5 905
2 112
1 329
490
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR
6,64
5,57
1,47
1,31
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR
6,64
5,57
1,47
1,31
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł/EUR
0
0,15
0
0,04

Dane finansowe dotyczące jednostkowego kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego Labo Print SA za okres 9 miesięcy zakończonego 30 września 2020

3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR)
Rachunek zysków i strat
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
67 669
61 384
15 234
14 247
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
8 632
5 384
1 943
1 250
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
4 996
4 438
1 125
1 030
Zysk (strata) netto
3 898
3 321
877
771
Bilans na dzień
Suma bilansowa
65 375
61 723
14 442
14 494
Aktywa trwałe
46 080
44 435
10 179
10 434
Aktywa obrotowe
19 296
17 289
4 263
4 060
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
41 781
41 189
9 230
9 672
Zobowiązania długoterminowe
21 749
20 845
4 804
4 895
Zobowiązania krótkoterminowe
20 032
20 344
4 425
4 777
Kapitał własny
23 594
20 535
5 212
4 822
Kapitał podstawowy
3 618
3 618
799
850
Rachunek przepływów pieniężnych
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
9 257
7 269
2 084
1 687
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-7 134
-10 014
-1 606
-2 324
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-986
4 850
-222
1 126
Przepływy netto razem
1 137
2 105
256
489
Liczba akcji (szt.
3 617 600
3 617 600
3 617 600
3 617 600
Średnia ważona liczba akcji (szt.
3 617 600
3 617 600
3 617 600
3 617 600
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (szt.
3 617 600
3 617 600
3 617 600
3 617 600
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą średnioważoną (zł/EUR
1,08
0,92
0,24
0,21
Zysk (strata) rozwodniony na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR
1,08
0,92
0,24
0,21
Średnioważona liczba akcji dla zysku zannualizowanego
3 617 600
3 617 600
3 617 600
3 617 600
Zysk (strata) zannualizowany na jedną akcję zwykłą średnioważoną (zł/EUR
1,24
0,65
0,28
0,15
Zysk (strata) zannualizowany (tys. zł/tys. EUR
4 474
2 356
1 007
547
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR
6,52
5,68
1,44
1,33
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR
6,52
5,68
1,44
1,33
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł/EUR
0
0,15
0
0,04
Powyższe dane finansowe za 3 kwartały 2020 roku i 3 kwartały 2019 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad :- poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu NBP ogłoszonego na dzień 30.09.2020 - 4,5268 PLN/EUR ( na dzień 31.12.2019 - 4,2585 PLN/EUR )- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ogłoszonych na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego : od 01.01 do 30.09.2020 - 4,4420 PLN/EUR ( dla okresu od 01.01 do 30.09.2019 - 4,3086 PLN/EUR)- najwyższy kurs w okresie od 01.01 do 30.09.2020 wynosi : 4,6044 PLN/EUR z dnia 24.03.2020 ( w okresie od 01.01 do 30.09.2019 wynosi : 4,3891 PLN/EUR z dnia 23.09.2019 )- najniższy kurs w okresie od 01.01 do 30.09.2020 wynosi : 4,2279 PLN/EUR z dnia 15.01.2020 ( w okresie od 01.01 do 30.09.2020 wynosi : 4,2406 PLN/EUR z dnia 01.07.2019 )
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
bEUOLpUD