Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
Lentex SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2021-11-19
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2021-11-19
Wojciech Hoffmann
Prezes Zarządu
2021-11-19
Barbara Trenda
Członek Zarządu
2021-11-19
Adrian Grabowski
Członek Zarządu
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
306 389
281 403
67 213
63 351
EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja
58 885
53 850
12 918
12 123
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
91 096
85 900
19 984
19 338
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT
45 817
41 004
10 051
9 231
Zysk (strata) brutto
44 337
42 939
9 726
9 667
Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej
36 033
33 762
7 905
7 601
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej
574
129
Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy
36 033
34 336
7 905
7 730
Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy przypadający na Akcjonariuszy jednostki dominującej
29 599
30 204
6 493
6 800
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
30 575
47 796
6 707
10 760
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-17 420
-22 713
-3 821
-5 113
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-2 412
-60 469
-529
-13 613
Przepływy pieniężne netto - razem
10 743
-35 386
2 357
-7 966
Średnioważona liczba akcji zwykłych Spółki dla celów wyliczenia wskaźnika zysku na akcję w sztukach
43 972 523
43 972 523
43 972 523
43 972 523
Zysk na jedną akcję*
0,67
0,69
0,15
0,15
Średnioważona liczba akcji rozwodnionych dla celów wyliczenia wskaźnika zysku rozwodnionego na akcję w sztukach
43 972 523
43 972 523
43 972 523
43 972 523
Rozwodniony zysk na jedna akcję*
0,67
0,69
0,15
0,15
Aktywa razem
534 870
486 570
115 450
105 437
Zobowiązania
150 093
126 134
32 397
27 332
Zobowiązania długoterminowe
45 129
47 987
9 741
10 399
Zobowiązania krótkoterminowe
104 964
78 147
22 656
16 934
Kapitał własny
384 777
360 436
83 053
78 104
Kapitał podstawowy
19 030
19 030
4 108
4 124
Liczba akcji
43 972 523
43 972 523
43 972 523
43 972 523
Wartość księgowa na jedną akcję*
8,75
8,2
1,89
1,78
* Dane zaprezentowane zostały w złotych/euro i uwzględniają działalność kontynuowaną i zaniechaną.1. Wybrane pozycje aktywów i pasywów przeliczono na EUR wg kursu ogłoszonego przez Prezesa NBP:- dla danych na dzień 30.09.2021 Tabela kursów nr 190/A/NBP/2021 z dnia 30.09.2021r. 1 EUR = 4,6329- dla danych na dzień 31.12.2020 Tabela kursów nr 255/A/NBP/2020 z dnia 31.12.2020r. 1 EUR = 4,6148a) wartość księgowa na 1 akcję = Kapitał własny w tys. zł (stan na 30.09.2021r.) / średnioważona liczba akcji w tys. szt. 384.777 / 43.972,523 = 8,75 złb) wartość księgowa na 1 akcję w EUR =Kapitał własny w tys. EUR (stan na 30.09.2021r.) / średnioważona liczba akcji w tys. szt. 83.053 / 43.972,523= 1,89 EUR2. Wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów za 9 miesięcy 2021 roku (9 miesięcy 2020 roku) przeliczono na EUR wg kursu będącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Prezesa NBP z 9 miesięcy 2021 roku: 4,5585 (9 miesięcy 2020 roku: 4,4420).3. Zysk na jedną akcję zwykłą w EUR = zysk na jedną akcję w PLN: kurs średni EUR za ostatnie 9 miesięcy = 0,67 zł/akcję : 4,5585 = 0,15 EUR/akcję
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.