Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport półroczny PSr

Spółka
Lentex SA
Okres
Skonsolidowany raport półroczny PSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2021-08-27
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2021-08-26
Wojciech Hoffmann
Prezes Zarządu
2021-08-26
Barbara Trenda
Członek Zarządu
2021-08-26
Adrian Grabowski
Członek Zarządu
półrocze / 2021 (w tys. zł)półrocze / 2020 (w tys. zł)półrocze / 2021 (w tys. EUR)półrocze / 2020 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
200 672
174 254
44 131
39 235
EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja
37 657
30 896
8 281
6 957
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
59 608
51 741
13 109
11 650
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT
29 071
22 402
6 393
5 044
Zysk (strata) brutto
28 003
24 428
6 158
5 500
Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej
22 696
18 647
4 991
4 199
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej
574
129
Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy
22 696
19 221
4 991
4 328
Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy przypadający na Akcjonariuszy jednostki dominującej
20 510
17 017
4 510
3 832
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
14 630
27 932
3 217
6 289
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-14 226
-2 058
-3 129
-463
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
8 009
-23 857
1 761
-5 372
Przepływy pieniężne netto - razem
8 413
2 017
1 850
454
Średnioważona liczba akcji zwykłych Spółki dla celów wyliczenia wskaźnika zysku na akcję w sztukach
43 972 523
43 972 523
43 972 523
43 972 523
Zysk na jedną akcję*
0,47
0,39
0,1
0,09
Średnioważona liczba akcji rozwodnionych dla celów wyliczenia wskaźnika zysku rozwodnionego na akcję w sztukach
43 972 523
43 972 523
43 972 523
43 972 523
Rozwodniony zysk na jedna akcję*
0,47
0,39
0,1
0,09
Aktywa razem
525 430
486 570
116 225
105 437
Zobowiązania
158 179
126 134
34 989
27 332
Zobowiązania długoterminowe
43 576
47 987
9 639
10 399
Zobowiązania krótkoterminowe
114 603
78 147
25 350
16 934
Kapitał własny
367 251
360 436
81 236
78 104
Kapitał podstawowy
19 030
19 030
4 209
4 124
Liczba akcji
43 972 523
43 972 523
43 972 523
43 972 523
Wartość księgowa na jedną akcję*
8,35
8,2
1,85
1,78