Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
Lentex SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2021-05-21
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2021-05-21
Wojciech Hoffmann
Prezes Zarządu
2021-05-21
Barbara Trenda
Członek Zarządu
2021-05-21
Adrian Grabowski
Członek Zarządu
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
98 229
80 289
21 484
18 263
EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja
19 466
12 657
4 258
2 879
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
30 267
23 491
6 620
5 343
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT
15 208
8 412
3 326
1 913
Zysk (strata) brutto
15 158
10 762
3 315
2 448
Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej
12 071
8 531
2 640
1 940
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej
Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy
12 071
8 531
2 640
1 940
Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy przypadający na Akcjonariuszy jednostki dominującej
11 677
7 941
2 554
1 806
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
14 264
-2 101
3 120
-478
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-5 199
-3 556
-1 137
-809
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-1 998
-4 751
-437
-1 081
Przepływy pieniężne netto - razem
7 067
-10 408
1 546
-2 367
Średnioważona liczba akcji zwykłych Spółki dla celów wyliczenia wskaźnika zysku na akcję w sztukach
43 972 523
43 972 523
43 972 523
43 972 523
Zysk na jedną akcję*
0,27
0,18
0,06
0,04
Średnioważona liczba akcji rozwodnionych dla celów wyliczenia wskaźnika zysku rozwodnionego na akcję w sztukach
43 972 523
43 972 523
43 972 523
43 972 523
Rozwodniony zysk na jedna akcję*
0,27
0,18
0,06
0,04
Aktywa razem
513 218
486 570
110 126
105 437
Zobowiązania
140 828
126 134
30 219
27 332
Zobowiązania długoterminowe
44 666
47 987
9 584
10 399
Zobowiązania krótkoterminowe
96 162
78 147
20 634
16 934
Kapitał własny
372 390
360 436
79 907
78 104
Kapitał podstawowy
19 030
19 030
4 083
4 124
Liczba akcji
43 972 523
43 972 523
43 972 523
43 972 523
Wartość księgowa na jedną akcję*
8,47
8,2
1,82
1,78