Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
Lokum Deweloper SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2021-11-03
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2021-11-03
Bartosz Kuźniar
Prezes Zarządu
2021-11-03
Tomasz Dotkuś
Wiceprezes Zarządu ds. finansowych

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
198 138
135 020
43 466
30 396
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
55 479
30 928
12 170
6 963
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
47 898
26 470
10 507
5 959
Zysk (strata) netto
38 994
21 742
8 554
4 895
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego
35 247
19 045
7 732
4 287
Zysk na akcję (PLN; EUR
1,96
1,06
0,43
0,24
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
-49 852
-36 761
-10 936
-8 276
Aktywa
797 503
741 527
172 139
160 685
Zobowiązania długoterminowe
247 095
166 623
53 335
36 106
Zobowiązania krótkoterminowe
145 367
196 705
31 377
42 625
Kapitał własny
405 041
378 199
87 427
81 953
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
407 219
381 208
87 897
82 606
SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży
16 845
12 983
3 695
2 923
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-161
-186
-35
-42
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
47 934
57 523
10 515
12 950
Zysk (strata) netto
47 696
57 201
10 463
12 877
Zysk na akcję (PLN; EUR
2,65
3,18
0,58
0,72
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
-36 108
-75 196
-7 921
-16 928
Aktywa
518 732
481 510
111 967
104 340
Zobowiązania długoterminowe
237 517
155 719
51 267
33 743
Zobowiązania krótkoterminowe
23 171
106 443
5 001
23 066
Kapitał własny
258 044
219 348
55 698
47 531
Dla pozycji I - VII oraz XIII - XVIII: - średni kurs EUR / PLN w okresie 01.01.2021 - 30.09.2021 wynosił 4,5585 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie); - średni kurs EUR / PLN w okresie 01.01.2020 - 30.09.2020 wynosił 4,4420 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie). Dla pozycji VIII - XII oraz XIX - XXII: - średni kurs EUR/PLN na dzień 30.09.2021 wynosił 4,6329;  - średni kurs EUR/PLN na dzień 31.12.2020 wynosił 4,6148.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.