Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
Lokum Deweloper SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2022-05-11
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2022-05-11
Bartosz Kuźniar
Prezes Zarządu

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. zł)kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. EUR)kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
39 707
12 968
8 544
2 836
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
8 996
-2 172
1 936
-475
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
-6 313
-4 895
-1 358
-1 071
Zysk (strata) netto
-6 371
-4 117
-1 371
-900
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego
-6 747
-3 944
-1 452
-863
Zysk na akcję (PLN/EUR
-0,37
-0,22
-0,08
-0,05
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
1 598
-14 769
344
-3 230
Aktywa
854 827
845 331
183 735
183 792
Zobowiązania długoterminowe
304 847
308 413
65 523
67 055
Zobowiązania krótkoterminowe
151 418
131 985
32 546
28 696
Kapitał własny
398 562
404 933
85 666
88 040
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
399 525
406 272
85 873
88 332

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE

1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. zł)kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. EUR)kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
6 558
5 503
1 411
1 204
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-50
-257
-11
-56
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
-10 371
-1 060
-2 232
-232
Zysk (strata) netto
-9 808
-904
-2 111
-198
Zysk na akcję (PLN; EUR
-0,54
-0,05
-0,12
-0,01
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
-2 439
-10 699
-525
-2 340
Aktywa
577 620
544 610
124 153
118 409
Zobowiązania długoterminowe
292 785
264 134
62 931
57 428
Zobowiązania krótkoterminowe
36 629
22 462
7 873
4 884
Kapitał własny
248 206
258 014
53 349
56 097
Dla pozycji I - VII oraz XIII - XVIII:-średni kurs EUR / PLN w okresie 01.01.2022 - 31.03.2022 wynosił 4,6472 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie);-średni kurs EUR / PLN w okresie 01.01.2021 - 31.03.2021 wynosił 4,5721 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie); Dla pozycji VIII - XII oraz XIX - XXII: - średni kurs EUR / PLN na dzień 31.03.2022 wynosił 4,6525;- średni kurs EUR / PLN na dzień 31.12.2021 wynosił 4,5994;
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.