Trwa ładowanie...
bEUqPFKd
Notowania

Raport kwartalny Q

Spółka
MCI Capital SA
Okres
Raport kwartalny Q
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2020-11-27
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2020-11-27
Tomasz Czechowicz
Prezes Zarządu
2020-11-27
Ewa Ogryczak
Wiceprezes Zarządu
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR)
Zyski z inwestycji
42 122
85 608
9 483
19 869
Zysk z działalności operacyjnej
39 644
82 127
8 925
19 061
Zysk przed opodatkowaniem
33 629
75 448
7 571
17 511
Zysk netto
27 742
60 446
6 245
14 029
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
10 342
110 609
2 328
25 672
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-88
44
-20
10
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
-16 425
-114 273
-3 698
-26 522
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
-6 171
-3 620
-1 389
-840
Liczba akcji (w szt.
49 953 560
52 953 560
49 953 560
52 953 560
Średnia ważona liczba akcji (w szt.
49 160 094
52 262 454
49 160 094
52 262 454
Zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł / EUR
0,56
1,16
0,13
0,27
Stan na dzień
Aktywa razem
1 554 004
1 526 958
343 290
358 567
Zobowiązania długoterminowe
248 183
183 229
54 825
43 027
Zobowiązania krótkoterminowe
17 351
72 555
3 833
17 038
Kapitał własny
1 288 470
1 271 174
284 632
298 503
Kapitał podstawowy
49 954
52 954
11 035
12 435
Liczba akcji (w szt.
49 953 560
52 953 560
49 953 560
52 953 560
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR
25,79
24,01
5,7
5,64
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
bEUqPFKL