Trwa ładowanie...
bETARpQl
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
Medicalgorithmics SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2020-11-24
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2020-11-24
Marek Dziubiński
Prezes Zarządu
2020-11-24
Maksymilian Sztandera
Członek Zarządu ds. Finansowych
2020-11-24
Peter G. Pellerito
Członek Zarządu
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
84 257
136 254
18 968
31 624
Zysk/(strata) na sprzedaży
-29 246
4 952
-6 584
1 149
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej
-25 238
5 276
-5 682
1 224
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem
-26 519
3 326
-5 970
772
Zysk/(strata) netto
-18 969
3 904
-4 270
906
-przypadający na Akcjonariuszy Jednostki Dominującej
-7 901
5 950
-1 779
1 381
-przypadający na udziały niedające kontroli
-11 068
-2 046
-2 492
-475
Zysk/(strata) netto przypadający na Akcjonariuszy Jednostki Dominującej na jedną akcję (PLN/EUR) - podstawowy
-1,94
1,65
-0,44
0,38
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
1 363
16 409
307
3 808
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-2 580
-1 958
-581
-455
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
22 772
-55 963
5 126
-12 989
Przepływy pieniężne netto razem
21 555
-41 512
4 852
-9 635
Stan na dzień
30 092 020
31 122 019
30 092 020
31 122 019
Aktywa trwałe
251 815
246 862
55 628
57 969
Wartości niematerialne
210 556
209 717
46 513
49 247
Aktywa finansowe długoterminowe
200
200
44
47
Aktywa obrotowe
53 922
36 400
11 912
8 548
Należności krótkoterminowe
21 217
25 250
4 687
5 929
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
32 705
11 150
7 225
2 618
Zobowiązania długoterminowe
41 590
30 631
9 188
7 193
Zobowiązania krótkoterminowe
42 042
27 909
9 287
6 554
Kapitał własny przypadający na Akcjonariuszy Jednostki Dominującej
203 583
195 840
44 973
45 988
Kapitał zakładowy
433
361
96
85
Udziały niedające kontroli
18 522
28 882
4 092
6 782
Liczba akcji (w szt.
4 327 829
3 606 526
4 327 829
3 606 526
Wartość księgowa na 1 akcję zwykłą (PLN/EUR
47,04
54,3
10,39
12,75
- Zaprezentowane wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone z wykorzystaniem kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski („NBP”) na dzień 30 września 2020 roku, wynoszącego 4,5268 EUR/PLN oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku, wynoszącego 4,2585 EUR/PLN;- Zaprezentowane wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2020 roku, wynoszącego 4,4420 EUR/PLN oraz od 1 stycznia 2019 roku do 30 września 2019 roku, wynoszącego 4,3086 EUR/PLN.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
bETARpQT