Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
Mercor SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2022-02-28
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2022-02-28
Krzysztof Krempeć
Prezes Zarządu
2022-02-28
Jakub Lipiński
Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2022-02-28
Tomasz Kamiński
Członek Zarządu
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-12-31 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-12-31 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
359 110
293 324
78 420
65 182
Zysk z działalności operacyjnej
33 233
34 610
7 257
7 691
Zysk brutto
31 432
32 423
6 864
7 205
Zysk netto
25 100
27 037
5 481
6 008
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
6 576
33 023
1 436
7 338
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-18 879
-8 617
-4 123
-1 915
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
13 956
-9 818
3 048
-2 181
Przepływy pieniężne netto razem
1 653
14 588
361
3 242
Aktywa razem
408 504
346 806
88 817
74 417
Zobowiązania długoterminowe
100 250
76 539
21 796
16 424
Zobowiązania krótkoterminowe
120 385
98 924
26 174
21 227
Kapitał własny
187 869
171 343
40 847
36 766
Kapitał podstawowy
3 915
3 915
851
840
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego
180 338
164 740
39 209
35 350
Liczba akcji
15 596 946
15 608 712
15 596 946
15 608 712
Zysk netto na jedną akcję
1,61
1,73
0,35
0,38
Wartość księgowa na jedną akcję
11,56
10,55
2,51
2,26
Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczone zostały na EUR według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień kończący okres sprawozdawczy, tj. odpowiednio po kursie 4,5994 na dzień 31 grudnia 2021 roku i po kursie 4,6603 na dzień 31 marca 2021 roku. Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania ze zmian w kapitale własnym oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały na EUR po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów NBP z ostatnich dni miesięcy objętych sprawozdaniem, tj. odpowiednio po kursie 4,5793 za okres od 1 kwietnia 2020 do 31 grudnia 2020 roku oraz po kursie 4,5001 za okres od 1 kwietnia 2020 do 31 grudnia 2020 roku.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.