Trwa ładowanie...
bDYAEZmJ

Notowania

Skonsolidowany raport roczny RS

Spółka
Rubicon Partners SA
Okres
Skonsolidowany raport roczny RS
Tytuł
za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31
Data utworzenia
2016-03-18
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2016-03-18
Grzegorz Golec
Członek Zarządu
2016-03-18
Piotr Karmelita
Członek Zarządu
2016-03-18
Joanna Krupa
Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
2015 (w tys. zł)2014 (w tys. zł)2015 (w tys. EUR)2014 (w tys. EUR)
Razem przychody z działalności operacyjnej
6 245
5 406
1 492
1 290
Razem koszty działalności operacyjnej
-10 509
-10 073
-2 511
-2 404
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
-4 264
-4 667
-1 019
-1 114
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
-9 503
-22 948
-2 271
-5 478
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
-9 072
-22 289
-2 168
-5 320
Zysk (strata) netto
-9 072
-22 289
-2 168
-5 320
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
10
2 674
2
638
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
1 957
-18
468
-4
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-2 046
-2 541
-489
-607
Przepływy pieniężne netto, razem
-79
115
-19
28
wg stanu na:
Aktywa trwałe, razem
17 017
22 490
3 993
5 276
Aktywa obrotowe, razem
13 839
31 713
3 247
7 440
Zobowiązania długoterminowe
1 720
1 841
404
432
Zobowiązania krótkoterminowe
12 489
26 643
2 931
6 251
Kapitał własny (aktywa netto
16 647
25 719
3 906
6 034
Wyemitowany kapitał akcyjny
22 923
22 923
5 379
5 378
Liczba akcji wg stanu na dzień: 31.12.2015 oraz 31.12.2014
3 820 500
3 820 500
3 820 500
3 820 500
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR
4,36
6,73
1,02
1,58
Średnia ważona liczba akcji
3 820 500
3 820 435
3 820 500
3 820 435
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR
-2,37
-5,83
-0,57
-1,39
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie
3 820 500
3 820 435
3 820 500
3 820 435
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR
-2,37
-5,83
-0,57
-1,39
bDYAEZnr