Trwa ładowanie...
bEaeRfQR

Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
Rubicon Partners SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2019-05-17
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2019-05-17
Piotr Karmelita
Prezes Zarządu
2019-05-17
Grzegorz Golec
Członek Zarządu
2019-05-17
Joanna Krupa
Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Grupa Kapitałowa Rubicon Partners

1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 (w tys. EUR)
Razem przychody z działalności operacyjnej
151
505
35
121
Razem koszty działalności operacyjnej
-890
-803
-207
-192
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
-739
-298
-172
-71
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
-747
191
-174
46
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
-900
190
-209
45
Zysk/Strata netto dla jednostki dominującej
-869
190
-202
45
Inne całkowite dochody
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-298
-425
-69
-102
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-2
-7
0
-2
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
477
719
111
172

Wg stanu na 31.03.2019 raz 31.12.2018

1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 (w tys. EUR)
Aktywa trwałe, razem
9 349
6 737
2 174
1 567
Aktywa obrotowe, razem
5 819
6 738
1 353
1 567
Zobowiązania długoterminowe
3 489
1 386
811
322
Zobowiązania krótkoterminowe
11 904
11 529
2 768
2 681
Kapitał własny (aktywa netto
-225
560
-52
130
Wyemitowany kapitał akcyjny
22 923
22 923
5 329
5 331
Liczba akcji wg stanu na dzień: 31.03.2019 oraz 31.12.2018
3 820 500
3 820 500
3 820 500
3 820 500
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR
-0,06
0,15
-0,01
0,03
Średnia ważona liczba akcji
3 820 500
3 820 500
3 820 500
3 820 500
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) Okres porównawczy prezentuje zysk/stratę na akcję za okres 01.01. - 31.12.2018 r.
-0,23
-3,23
-0,05
-0,76
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie
3 820 500
3 820 500
3 820 500
3 820 500
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) Okres porównawczy prezentuje zysk/stratę na akcję za okres 01.01. - 31.12.2018 r.
-0,23
-3,23
-0,05
-0,76

Rubicon Partners S.A.

1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 (w tys. EUR)
Razem przychody z działalności operacyjnej
1
427
0
100
Razem koszty działalności operacyjnej
-174
-198
-40
-46
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
-173
229
-40
54
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
-255
83
-59
19
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
-442
71
-103
17
Zysk (strata) netto
-442
71
-103
17
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
284
321
66
75
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
0
0
0
0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-127
-95
-30
-22
Przepływy pieniężne netto, razem
157
226
36
53

Wg stanu na 31.03.2019 raz 31.12.2018

1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 (w tys. EUR)
Aktywa trwałe, razem
7 052
7 240
1 640
1 720
Aktywa obrotowe, razem
3 824
4 150
889
986
Zobowiązania długoterminowe
0
0
0
0
Zobowiązania krótkoterminowe
7 741
7 813
1 800
1 856
Kapitał własny (aktywa netto
3 135
3 577
729
850
Wyemitowany kapitał akcyjny
22 923
22 923
5 329
5 447
Liczba akcji wg stanu na dzień: 31.03.2019 oraz 31.12.2018
3 820 500
3 820 500
3 820 500
3 820 500
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR
0,82
0,94
0,19
0,22
Średnia ważona liczba akcji
3 820 500
3 820 500
3 820 500
3 820 500
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR
-0,12
0,02
-0,03
0
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie
3 820 500
3 820 500
3 820 500
3 820 500
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR
-0,12
0,02
-0,03
0
Wybrane dane zostały przeliczone według następujących zasad:- pozycje aktywów i pasywów na dzień 31 marca 2019 r. – według średniego kursu ogłoszonego 29 marca 2019 r. przez Narodowy Bank Polski - 4,3013 zł PLN/ EUR- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat zawierającego sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres 3 miesięczny kończący się 31 marca 2019 r. – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego kończącego się 31 marca 2019 r. - 4,2978 PLN / EUR- pozycje aktywów i pasywów na dzień 31 marca 2018 r. – według średniego kursu ogłoszonego 30 marca 2018 r. przez Narodowy Bank Polski - 4,2085 zł PLN/ EUR- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat zawierającego sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres 3 miesięczny kończący się 31 marca 2018 r. – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego kończącego się 31 marca 2018 r. - 4,1784 PLN / EUR
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
bEaeRfRz