Trwa ładowanie...
bDYAnGEl

Notowania

Skonsolidowany raport półroczny PSr

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2019-09-27
Piotr Karmelita
Prezes Zarządu
2019-09-27
Grzegorz Golec
Członek Zarządu
2019-09-27
Joanna Krupa
Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Grupa Kapitałowa Rubicon Partners

półrocze / 2019 (w tys. zł)półrocze /2018 (w tys. zł)półrocze / 2019 (w tys. EUR)półrocze /2018 (w tys. EUR)
Razem przychody z działalności operacyjnej
730
702
170
166
Razem koszty działalności operacyjnej
-2 942
-6 321
-686
-1 491
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
-2 212
-5 619
-516
-1 325
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
-2 606
-12 246
-608
-2 889
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
-2 741
-12 019
-639
-2 835
Zysk/Strata netto dla jednostki dominującej
-1 573
-12 019
-367
-2 835
Inne całkowite dochody
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
433
-1 241
101
-293
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-17
-11
-4
-3
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-315
658
-73
155
Przepływy pieniężne netto, razem
101
-594
24
-140

wg stanu na dzień: 30.06.2019 oraz 31.12.2018

półrocze / 2019 (w tys. zł)półrocze /2018 (w tys. zł)półrocze / 2019 (w tys. EUR)półrocze /2018 (w tys. EUR)
Aktywa trwałe, razem
10 154
6 737
2 388
1 567
Aktywa obrotowe, razem
4 041
6 738
950
1 567
Zobowiązania długoterminowe
3 486
1 386
820
322
Zobowiązania krótkoterminowe
9 868
11 529
2 321
2 681
Kapitał własny (aktywa netto
841
560
198
130
Wyemitowany kapitał akcyjny
22 923
22 923
5 391
5 331
Liczba akcji wg stanu na dzień: 31.03.2019 oraz 31.12.2018
3 820 500
3 820 500
3 820 500
3 820 500
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR
0,22
0,15
0,05
0,03
Średnia ważona liczba akcji
3 820 500
3 820 500
3 820 500
3 820 500
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) Okres porównawczy prezentuje zysk/stratę na akcję za okres 01.01. - 31.12.2018 r.
-0,41
-3,23
-0,1
-0,76
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie
3 820 500
3 820 500
3 820 500
3 820 500
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) Okres porównawczy prezentuje zysk/stratę na akcję za okres 01.01. - 31.12.2018 r.
-0,41
-3,23
-0,1
-0,76

Rubicon Partners

półrocze / 2019 (w tys. zł)półrocze /2018 (w tys. zł)półrocze / 2019 (w tys. EUR)półrocze /2018 (w tys. EUR)
Razem przychody z działalności operacyjnej
11
477
3
113
Razem koszty działalności operacyjnej
-1 477
-531
-344
-125
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
-1 466
-54
-342
-13
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
-1 242
-5 033
-290
-1 155
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
-1 419
-4 993
-331
-1 145
Zysk (strata) netto
-1 419
-4 993
-331
-1 145
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
1 669
234
389
55
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-1 670
-231
-389
-54
Przepływy pieniężne netto razem
-1
3
0
0

wg stanu na dzień: 30.06.2019 oraz 31.12.2018

półrocze / 2019 (w tys. zł)półrocze /2018 (w tys. zł)półrocze / 2019 (w tys. EUR)półrocze /2018 (w tys. EUR)
Aktywa trwałe
4 660
7 240
1 096
1 684
Aktywa obrotowe
2 625
4 150
617
965
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
5 127
7 813
1 206
1 817
Kapitał własny (aktywa netto
2 158
3 577
508
832
Wyemitowany kapitał akcyjny
22 923
22 923
5 391
5 331
Liczba akcji wg stanu na dzień: 30.06.2019 oraz 31.12.2018
3 820 500
3 820 500
3 820 500
3 820 500
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR
0,56
0,94
0,13
0,22
Średnia ważona liczba akcji w okresie
3 820 500
3 820 500
3 820 500
3 820 500
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR
-0,37
-2,66
-0,09
-0,62
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie
3 820 500
3 820 500
3 820 500
3 820 500
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR
-0,37
-2,66
-0,09
-0,62
Wybrane dane zostały przeliczone według następujących zasad: - pozycje aktywów i pasywów na dzień 30 czerwca 2019 r. – według średniego kursu ogłoszonego 28 czerwca 2019 r. przez Narodowy Bank Polski - 4,252 zł PLN/ EUR- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat zawierającego sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres 6 miesięczny kończący się 30 czerwca 2019 r. – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego kończącego się 30 czerwca 2019 r.  - 4,288 PLN / EUR- pozycje aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2018 r. – według średniego kursu ogłoszonego 31 grudnia 2018 r. przez Narodowy Bank Polski - 4,30 zł PLN/ EUR- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat zawierającego sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres 6 miesięczny kończący się 30 czerwca 2018 r. – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego kończącego się 30 czerwca 2018 r.  - 4,2395 PLN / EUR
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
bDYAnGET