Trwa ładowanie...
bEJcuGOJ
Notowania

Raport kwartalny Q

Spółka
Rubicon Partners SA
Okres
Raport kwartalny Q
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2020-11-27
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2020-11-27
Piotr Karmelita Paweł Krzyształowicz
Prezes Zarządu Członek Zarządu
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR)
Razem przychody z działalności operacyjnej
2 984
211
672
49
Razem koszty działalności operacyjnej
-656
-1 778
-148
-413
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
2 328
-1 567
524
-364
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
2 326
-1 373
524
-319
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
3 648
-1 524
821
-354
Zysk (strata) netto
3 648
-1 524
821
-354
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
352
1 773
79
412
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-137
-1 774
-31
-412
Przepływy pieniężne netto razem
-35
-1
-8
0
wg stanu na dzień:
Aktywa trwałe
1 557
4 686
344
1 071
Aktywa obrotowe
5 248
749
1 159
171
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
884
3 382
195
773
Kapitał własny (aktywa netto
5 921
2 053
1 308
469
Wyemitowany kapitał akcyjny
764
382
169
87
Liczba akcji
7 641 000
3 820 500
7 641 000
3 820 500
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR
0,77
0,54
0,17
0,12
Średnia ważona liczba akcji
5 586 237
3 820 500
5 586 237
3 820 500
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR
0,65
-0,4
0,15
-0,09
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie
5 586 237
3 820 500
5 586 237
3 820 500
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR
0,65
-0,4
0,15
-0,09
Wybrane dane zostały przeliczone według następujących zasad:- pozycje aktywów i pasywów na dzień 30 września 2020 r. – według średniego kursu ogłoszonego 30 września 2020 r. przez Narodowy Bank Polski - 4,5268 zł PLN/ EUR- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat zawierającego sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres 9 miesięczny kończący się 30 września 2020 r. – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego kończącego się 30 września 2020 r.- 4,4420 PLN / EUR- pozycje aktywów i pasywów na dzień 30 września 2019 r. – według średniego kursu ogłoszonego 30 września 2019 r. przez Narodowy Bank Polski - 4,3736 zł PLN/ EUR- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat zawierającego sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres 9 miesięczny kończący się 30 września 2019 r. – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego kończącego się 30 września 2019 r.- 4,3086 PLN / EUR
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
bEJcuGPr