Trwa ładowanie...
Notowania

Raport roczny RR

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Brak walorów wybranego typu
2020 (w tys. zł)2 019 (w tys. zł)2020 (w tys. EUR)2 019 (w tys. EUR)
Razem przychody z działalności operacyjnej
124 833
1 937
27 901
450
Razem koszty z działalności operacyjnej bez wpływu programu motywacyjnego
51 002
5 362
11 399
1 247
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
73 831
-4 827
16 501
-1 122
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
73 623
-4 222
16 455
-981
Suma całkowitych dochodów
64 244
-4 222
14 359
-981
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
57 570
-7 138
12 867
-1 659
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
9 230
-32 252
2 063
-7 497
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
19 482
21 509
4 354
5 000
Liczba akcji w szt.
13 600 000
13 670 000
13 600 000
13 670 000
Zysk (strata) netto na jedną akcję w zł
4,72
-0,31
1,02
-0,07

Stan na

2020 (w tys. zł)2 019 (w tys. zł)2020 (w tys. EUR)2 019 (w tys. EUR)
Aktywa razem
153 239
85 450
33 206
20 066
Zobowiązania razem
10 075
6 530
2 183
1 533
Zobowiązania krótkoterminowe razem
6 593
3 940
1 429
925
Zobowiązania długoterminowe razem
3 482
2 590
754
608
Kapitał własny
143 164
78 920
31 023
18 532
Kapitał zapasowy
89 434
89 434
19 380
21 001
Liczba akcji w szt.
13 600 000
13 670 000
13 600 000
13 670 000
Wartość aktywów netto na jedną akcję w zł
10,53
5,77
2,28
1,36
Do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano kurs euro NBP: Dla wartości sprawozdania z sytuacji finansowej: - na dzień 31.12.2020 r.: 4,6148 - na dzień 31.12.2019 r.: 4,2585 Dla wartości sprawozdania z całkowitych dochodów i przepływów pieniężnych: Średni kurs euro obliczony na podstawie kursów zamknięcia dla każdego m-ca roku: - 2020 r.: 4,4742 - 2019 r.: 4,3018
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa