Trwa ładowanie...
bDZUhWER

Notowania

Skonsolidowany raport półroczny PSr

Spółka
OPTeam SA
Okres
Skonsolidowany raport półroczny PSr
Tytuł
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
Data utworzenia
2011-08-31
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2011-08-31
Andrzej Pelczar
Prezes Zarządu
2011-08-31
Bogdan Niziołek
Wiceprezes Zarządu
2011-08-31
Wacław Szary
Wiceprezes Zarządu

Wybrane dane finansowe półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres pierwszych sześciu miesięcy 2011 roku

półrocze / 2011 (w tys. )półrocze /2010 (w tys. )półrocze / 2011 (w tys. EUR)półrocze /2010 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów , towarów i materiałów
29 541
20 340
7 446
5 080
Zysk (strata) na sprzedaży
734
772
185
193
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
926
843
233
211
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
786
749
198
187
Zysk (strata) netto, w tym:
618
559
156
140
Przypadający udziałom niekontrolującym
0
180
0
45
Przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego
618
379
156
95
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
1 267
-1 858
319
-464
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-1 751
-9 213
-441
-2 301
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
559
11 090
141
2 770
Przepływy pieniężne netto razem - zmiana stanu środków pieniężnych
75
19
19
5
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( PLN / EUR
0,08
0,06
0,02
0,01
Aktywa razem
42 104
52 356
10 561
13 220
Długoterminowe zobowiązania i rezerwy
10 957
11 358
2 748
2 868
Krótkoterminowe zobowiązania i rezerwy
12 153
23 133
3 048
5 841
Kapitał własny, w tym:
18 994
17 864
4 764
4 511
Kapitały podmiotu dominującego
18 994
17 095
4 764
4 317
Kapitały udziałów niekontrolujących
0
770
0
194
Kapitał zakładowy
730
730
183
184
Średnia ważona liczba akcji w szt.
7 300 000
6 705 479
7 300 000
6 705 479
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą(PLN/ EUR
2,6
2,55
0,65
0,64

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień 30 czerwca 2011 roku

półrocze / 2011 (w tys. )półrocze /2010 (w tys. )półrocze / 2011 (w tys. EUR)półrocze /2010 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów , towarów i materiałów
29 541
20 340
7 446
5 080
Zysk (strata) na sprzedaży
734
772
185
193
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
926
843
233
211
Zysk (strata) brutto
786
749
198
187
Zysk (strata) netto
618
559
156
140
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
1 370
-1 858
345
95
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-1 751
-9 213
-441
-464
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
559
11 090
141
-2 301
Przepływy pieniężne netto - razem
178
19
45
2 770
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( PLN / EUR
0,08
0,06
0,02
5
Aktywa razem
42 104
52 356
10 561
13 220
Długoterminowe zobowiązania i rezerwy
10 957
11 358
2 748
2 868
Krótkoterminowe zobowiązania i rezerwy
12 153
23 133
3 048
5 841
Kapitał własny
18 994
17 864
4 764
4 511
Kapitał zakładowy
730
730
183
184
Liczba akcji w szt.
7 300 000
6 705 479
7 300 000
6 705 479
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą(PLN/ EUR
2,6
2,55
0,65
0,64
bDZUhWFz