Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
Orzeł Biały SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2021-11-22
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2021-11-22
Konrad Sznajder
Prezes Zarządu
2021-11-22
Sławomir Czeszak
Wiceprezes Zarządu
2021-11-22
Tomasz Lewicki
Wiceprezes Zarządu

Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg MSSF:

3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
468 048
368 357
102 676
82 926
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
75 380
39 972
16 536
8 999
Zysk (strata) netto ze sprzedaży
55 279
25 493
12 127
5 739
Zysk (strata) brutto
55 067
28 489
12 080
6 414
Zysk (strata) netto
44 051
22 688
9 663
5 108
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-11 097
104 146
-2 434
23 446
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-20 068
-2 068
-4 402
-466
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-4 163
-46 122
-913
-10 383
Przepływy pieniężne netto razem
-35 328
55 956
-7 749
12 597
Zysk (strata) na jedną akcję zwykła (w zł lub EUR
2,65
1,36
0,58
0,31
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł lub EUR
2,65
1,36
0,58
0,31
Pozycje bilansu (dane za ub. rok dotyczą końca roku
Aktywa,razem
468 787
414 547
101 187
89 830
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
96 588
91 949
20 848
19 925
Zobowiązania długoterminowe (bez rezerw
15 308
15 800
3 304
3 424
Zobowiązania krótkoterminowe (bez rezerw
59 984
57 164
12 947
12 387
Kapitał własny
372 199
322 598
80 338
69 905
Kapitał zakładowy
7 160
7 160
1 545
1 552
Liczba akcji na koniec okresu w szt.
16 650 649
16 650 649
16 650 649
16 650 649
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji w szt.
16 650 649
16 650 649
16 650 649
16 650 649
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR
22,35
19,37
4,82
4,2
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR
22,35
19,37
4,82
4,2

Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego wg MSSF:

3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
461 821
363 927
101 310
81 929
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
74 345
39 245
16 309
8 835
Zysk (strata) netto ze sprzedaży
56 600
26 514
12 416
5 969
Zysk (strata) brutto
56 269
28 654
12 344
6 451
Zysk (strata) netto
45 266
22 903
9 930
5 156
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-6 968
103 266
-1 529
23 248
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-3 928
-1 353
-862
-305
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-4 163
-46 122
-913
-10 383
Przepływy pieniężne netto razem
-15 059
55 791
-3 304
12 560
Zysk (strata) na jedną akcję zwykła (w zł lub EUR
2,72
1,38
0,6
0,31
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł lub EUR
2,72
1,38
0,6
0,31
Pozycje bilansu (dane za ub. rok dotyczą końca roku
Aktywa,razem
455 923
388 689
98 410
84 227
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
94 109
87 692
20 313
19 002
Zobowiązania długoterminowe (bez rezerw
14 697
15 176
3 172
3 289
Zobowiązania krótkoterminowe (bez rezerw
58 604
54 036
12 650
11 709
Kapitał własny
351 814
300 997
75 938
65 224
Kapitał zakładowy
7 160
7 160
1 545
1 552
Liczba akcji na koniec okresu w szt.
16 650 649
16 650 649
16 650 649
16 650 649
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji w szt.
16 650 649
16 650 649
16 650 649
16 650 649
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR
21,13
18,08
4,56
3,92
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR
21,13
18,08
4,56
3,92
Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu bieżącego przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień tj. kurs 4,5208 zł/EUR.Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu porównywalnego przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na koniec ostatniego roku tj. kurs 4,6148 zł/EUR.Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych za okres bieżący przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. kurs 4,5472 zł/EUR.Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych za okres porównywalny przyjęto średni kurs EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. kurs 4,4413 zł/EUR.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.