Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport półroczny PSr

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2021-09-22
Konrad Sznajder
Prezes Zarządu
2021-09-22
Sławomir Czeszak
Wiceprezes Zarządu

Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg MSSF:

półrocze / 2021 (w tys. zł)półrocze /2020 (w tys. zł)półrocze / 2021 (w tys. EUR)półrocze /2020 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
311 916
237 271
68 595
53 424
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
51 380
22 271
11 299
5 015
Zysk (strata) netto ze sprzedaży
38 080
12 585
8 374
2 834
Zysk (strata) brutto
37 943
14 863
8 344
3 347
Zysk (strata) netto
30 314
11 863
6 667
2 671
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-15 076
136 508
-3 315
30 736
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-18 847
-2 000
-4 145
-450
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-2 889
-45 183
-635
-10 173
Przepływy pieniężne netto razem
-36 812
89 325
-8 095
20 113
Zysk (strata) na jedną akcję zwykła (w zł lub EUR
1,82
0,71
0,4
0,16
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł lub EUR
1,82
0,71
0,4
0,16
Pozycje bilansu (dane za ub. rok dotyczą końca roku
Aktywa, razem
438 877
414 547
97 079
89 830
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
91 808
91 949
20 308
19 925
Zobowiązania długoterminowe (bez rezerw
15 762
15 800
3 487
3 424
Zobowiązania krótkoterminowe (bez rezerw
57 533
57 164
12 726
12 387
Kapitał własny
347 069
322 598
76 772
69 905
Kapitał zakładowy
7 160
7 160
1 584
1 552
Liczba akcji na koniec okresu w szt.
16 650 649
16 650 649
16 650 649
16 650 649
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji w szt.
16 650 649
16 650 649
16 650 649
16 650 649
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR
20,84
19,37
4,61
4,2
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR
20,84
19,37
4,61
4,2

Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego według MSSF:

półrocze / 2021 (w tys. zł)półrocze /2020 (w tys. zł)półrocze / 2021 (w tys. EUR)półrocze /2020 (w tys. EUR)
wybrane dane finansowe
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
307 564
234 568
67 638
52 815
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
50 538
21 716
11 114
4 890
Zysk (strata) netto ze sprzedaży
38 844
13 334
8 542
3 002
Zysk (strata) brutto
38 656
15 186
8 501
3 419
Zysk (strata) netto
31 027
12 229
6 823
2 753
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-10 547
136 257
-2 319
30 680
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-3 164
-1 575
-696
-355
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-2 888
-45 183
-635
-10 173
Przepływy pieniężne netto razem
-16 599
89 499
-3 650
20 152
Zysk (strata) na jedną akcję zwykła (w zł lub EUR
1,86
0,73
0,41
0,17
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł lub EUR
1,86
0,73
0,41
0,17
Pozycje bilansu (dane za ub. rok dotyczą końca roku
Aktywa,razem
415 264
388 689
91 856
84 227
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
89 084
87 692
19 705
19 002
Zobowiązania długoterminowe (bez rezerw
15 190
15 176
3 360
3 289
Zobowiązania krótkoterminowe (bez rezerw
55 885
54 036
12 362
11 709
Kapitał własny
326 180
300 997
72 151
65 224
Kapitał zakładowy
7 160
7 160
1 584
1 552
Liczba akcji na koniec okresu w szt.
16 650 649
16 650 649
16 650 649
16 650 649
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji w szt.
16 650 649
16 650 649
16 650 649
16 650 649
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR
19,59
18,08
4,33
3,92
19,59
18,08
4,33
3,92
Do przeliczenia bilansu na ostatni dzień okresu bieżącego przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień tj. kurs 4,5208 zł/EURDo przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu porównywalnego przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na koniec ostatniego roku tj. kurs 4,6148 zł/EUR.Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych za okres bieżący przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. kurs 4,5472 zł/EUR. Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych za okres porównywalny przyjęto średni kurs EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. kurs 4,4413 zł/EUR.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.