Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2021-11-23
Wojciech Dąbrowski
Prezes Zarządu
2021-11-23
Lechosław Rojewski
Wiceprezes Zarządu

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w mln. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w mln. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
32 850
33 096
7 206
7 451
Zysk/Strata z działalności operacyjnej
4 130
740
906
167
Zysk/Strata brutto (przed opodatkowaniem
4 038
-208
886
-47
Zysk/Strata netto za okres sprawozdawczy
3 264
-377
716
-85
Zysk/Strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
3 251
-415
713
-93
Całkowite dochody
3 716
-460
815
-104
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
7 805
8 175
1 712
1 840
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-3 054
-4 682
-670
-1 054
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
-677
-1 463
-149
-329
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
4 074
2 030
894
457
Zysk/strata netto na akcję (w PLN/EUR na akcję
1,74
-0,22
0,38
-0,05
Rozwodniony zysk netto na akcję (w PLN/EUR na akcję
1,74
-0,22
0,38
-0,05
Średnioważona liczba akcji wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia zysku na jedną akcję
1 869 760 829
1 869 760 829
1 869 760 829
1 869 760 829
Aktywa trwałe
65 385
66 498
14 113
14 410
Aktywa obrotowe
20 590
15 089
4 444
3 270
Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży
2
7
0
2
Aktywa razem
85 977
81 594
18 558
17 681
Kapitał własny
47 032
43 501
10 152
9 426
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
46 196
42 518
9 971
9 213
Kapitał podstawowy
19 165
19 165
4 137
4 153
Zobowiązania długoterminowe
20 485
23 075
4 422
5 000
Zobowiązania krótkoterminowe
18 460
15 018
3 985
3 254
Liczba akcji stan na koniec okresu sprawozdawczego
1 869 760 829
1 869 760 829
1 869 760 829
1 869 760 829
Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję
24,71
22,74
5,33
4,93
Rozwodniona wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję
24,71
22,74
5,33
4,93

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE

3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w mln. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w mln. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
16 112
19 065
3 534
4 292
Zysk/Strata z działalności operacyjnej
551
551
121
124
Zysk/Strata brutto (przed opodatkowaniem
1 836
1 698
403
382
Zysk/Strata netto za okres sprawozdawczy
1 699
1 653
373
372
Całkowite dochody
1 948
1 385
427
312
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
1 000
724
219
163
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
3 691
2 804
810
631
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
-1 077
-1 250
-236
-281
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
3 614
2 278
793
513
Zysk netto na akcję (w PLN/EUR na akcję
0,91
0,88
0,2
0,2
Rozwodniony zysk na akcję (w PLN/EUR na akcję
0,91
0,88
0,2
0,2
Średnioważona liczba akcji wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia zysku na jedną akcję
1 869 760 829
1 869 760 829
1 869 760 829
1 869 760 829
Aktywa trwałe
36 453
39 067
7 868
8 466
Aktywa obrotowe
22 453
14 937
4 846
3 237
Aktywa razem
58 906
54 004
12 715
11 702
Kapitał własny
40 977
39 029
8 845
8 457
Kapitał podstawowy
19 165
19 165
4 137
4 153
Zobowiązania długoterminowe
7 156
9 023
1 545
1 955
Zobowiązania krótkoterminowe
10 773
5 952
2 325
1 290
Powyższe dane prezentowane są w milionach zł oraz w milionach euro, o ile nie wskazano inaczej. Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: - poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września 2021 roku - 4,6329 EUR/PLN oraz 31 grudnia 2020 roku – 4,6148 EUR/PLN, - poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 2021 roku do 30 września 2021 roku – 4,5585 EUR/PLN; dla okresu od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2020 roku - 4,4420 EUR/PLN.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.