Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport półroczny PSr

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2021-09-28
Wojciech Dąbrowski
Prezes Zarządu
2021-09-28
Wanda Buk
Wiceprezes Zarządu
2021-09-28
Paweł Cioch
Wiceprezes Zarządu
2021-09-28
Lechosław Rojewski
Wiceprezes Zarządu
2021-09-28
Paweł Śliwa
Wiceprezes Zarządu
2021-09-28
Ryszard Wasiłek
Wiceprezes Zarządu

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

półrocze / 2021 (w mln. zł)półrocze /2020 (w mln. zł)półrocze / 2021 (w tys. EUR)półrocze /2020 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
21 908
22 776
4 818
5 128
Zysk/Strata z działalności operacyjnej
3 158
271
694
61
Zysk/Strata brutto (przed opodatkowaniem
3 210
-544
706
-122
Zysk/Strata netto za okres sprawozdawczy
2 719
-637
598
-143
Zysk/Strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
2 690
-688
592
-155
Całkowite dochody
2 659
-851
585
-192
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
3 290
5 309
724
1 195
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-2 076
-3 449
-457
-777
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
12
-1 153
3
-260
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
1 226
707
270
159
Zysk/strata netto na akcję (w PLN/EUR na akcję
1,44
-0,37
0,32
-0,08
Rozwodniony zysk netto na akcję (w PLN/EUR na akcję
1,44
-0,37
0,32
-0,08
Średnioważona liczba akcji wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia zysku na jedną akcję
1 869 760 829
1 869 760 829
1 869 760 829
1 869 760 829
Aktywa trwałe
65 182
66 498
14 418
14 410
Aktywa obrotowe
14 371
15 089
3 179
3 270
Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży
2
7
0
2
Aktywa razem
79 555
81 594
17 598
17 681
Kapitał własny
45 981
43 501
10 171
9 426
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
45 125
42 518
9 982
9 213
Kapitał podstawowy
19 165
19 165
4 239
4 153
Zobowiązania długoterminowe
20 563
23 075
4 549
5 000
Zobowiązania krótkoterminowe
13 011
15 018
2 878
3 254
Liczba akcji stan na koniec okresu sprawozdawczego
1 869 760 829
1 869 760 829
1 869 760 829
1 869 760 829
Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję
24,13
22,74
5,34
4,93
Rozwodniona wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję
24,13
22,74
5,34
4,93

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE

półrocze / 2021 (w mln. zł)półrocze /2020 (w mln. zł)półrocze / 2021 (w tys. EUR)półrocze /2020 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
12 829
15 100
2 821
3 400
Zysk/Strata z działalności operacyjnej
364
404
80
91
Zysk/Strata brutto (przed opodatkowaniem
1 628
1 604
358
361
Zysk/Strata netto za okres sprawozdawczy
1 601
1 547
352
348
Całkowite dochody
1 763
1 259
388
283
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
421
454
93
102
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
590
1 487
130
335
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
-283
-1 040
-62
-234
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
728
901
160
203
Zysk netto na akcję (w PLN/EUR na akcję
0,86
0,83
0,19
0,19
Rozwodniony zysk na akcję (w PLN/EUR na akcję
0,86
0,83
0,19
0,19
Średnioważona liczba akcji wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia zysku na jedną akcję
1 869 760 829
1 869 760 829
1 869 760 829
1 869 760 829
Aktywa trwałe
37 523
39 067
8 300
8 466
Aktywa obrotowe
19 797
14 937
4 379
3 237
Aktywa razem
57 320
54 004
12 679
11 702
Kapitał własny
40 792
39 029
9 023
8 457
Kapitał podstawowy
19 165
19 165
4 239
4 153
Zobowiązania długoterminowe
7 965
9 023
1 762
1 955
Zobowiązania krótkoterminowe
8 563
5 952
1 894
1 290
Powyższe dane prezentowane są w milionach zł oraz w milionach euro, o ile nie wskazano inaczej. Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: - poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 czerwca 2021 roku - 4,5208 EUR/PLN oraz 31 grudnia 2020 roku – 4,6148 EUR/PLN, - poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku – 4,5472 EUR/PLN; dla okresu od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku - 4,4413 EUR/PLN.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.