Trwa ładowanie...
Notowania

Raport roczny RR

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Brak walorów wybranego typu
2020 (w mln. zł)2 019 (w mln. zł)2020 (w tys. EUR)2 019 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
27 541
15 146
6 156
3 521
Zysk/strata z działalności operacyjnej
712
779
159
181
Zysk/strata brutto (przed opodatkowaniem
1 809
-1 190
404
-277
Zysk/strata netto za okres sprawozdawczy
1 744
-1 259
390
-293
Całkowite dochody
1 525
-1 330
341
-309
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
2 035
-331
455
-77
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
2 642
-297
590
-69
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
-1 403
614
-314
143
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
3 274
-14
732
-3
Zysk netto na akcję (w PLN/EUR na akcję
0,93
-0,67
0,21
-0,16
Rozwodniony zysk na akcję (w PLN/EUR na akcję
0,93
-0,67
0,21
-0,16
Średnioważona liczba akcji wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia zysku na jedną akcję
1 869 760 829
1 869 760 829
1 869 760 829
1 869 760 829
Aktywa trwałe
39 067
41 355
8 466
9 711
Aktywa obrotowe
14 937
9 083
3 237
2 133
Aktywa razem
54 004
50 438
11 702
11 844
Kapitał własny
39 029
37 504
8 457
8 807
Kapitał podstawowy
19 165
19 165
4 153
4 500
Zobowiązania długoterminowe
9 023
9 665
1 955
2 270
Zobowiązania krótkoterminowe
5 952
3 269
1 290
768
Powyższe dane prezentowane są w milionach zł oraz w milionach euro, o ile nie wskazano inaczej. Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: - poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2020 roku - 4,6148 EUR/PLN oraz 31 grudnia 2019 roku – 4,2585 EUR/PLN, - poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku – 4,4742 EUR/PLN; dla okresu od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku - 4,3018 EUR/PLN. Na podstawie art. 55 ust 2a Ustawy o rachunkowości oraz § 71 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka przygotowała sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej w formie jednego dokumentu.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa