Trwa ładowanie...
Notowania

Raport roczny RR

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Brak walorów wybranego typu
2021 (w mln. zł)2 020 (w mln. zł)2021 (w tys. EUR)2 020 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
35 917
27 541
7 846
6 156
Zysk/Strata z działalności operacyjnej
601
712
131
159
Zysk/Strata brutto (przed opodatkowaniem
1 914
1 809
418
404
Zysk/Strata netto za okres sprawozdawczy
1 734
1 744
379
390
Całkowite dochody
2 273
1 525
497
341
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
953
2 035
208
455
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
1 887
2 642
412
590
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
-1 016
-1 403
-222
-314
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
1 824
3 274
398
732
Zysk netto na akcję (w PLN/EUR na akcję
0,93
0,93
0,2
0,21
Rozwodniony zysk na akcję (w PLN/EUR na akcję
0,93
0,93
0,2
0,21
Średnioważona liczba akcji wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia zysku na jedną akcję
1 869 760 829
1 869 760 829
1 869 760 829
1 869 760 829
Aktywa trwałe
36 929
39 067
8 029
8 466
Aktywa obrotowe
27 881
14 937
6 062
3 236
Aktywa razem
64 810
54 004
14 091
11 702
Kapitał własny
41 302
39 029
8 980
8 457
Kapitał podstawowy
19 165
19 165
4 167
4 153
Zobowiązania długoterminowe
7 144
9 023
1 553
1 955
Zobowiązania krótkoterminowe
16 364
5 952
3 558
1 290
Powyższe dane prezentowane są w milionach zł oraz w milionach euro, o ile nie wskazano inaczej. Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: - poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2021 roku - 4,5994 EUR/PLN oraz 31 grudnia 2020 roku – 4,6148 EUR/PLN, - poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku – 4,5775 EUR/PLN; dla okresu od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku - 4,4742 EUR/PLN. Na podstawie art. 55 ust 2a Ustawy o rachunkowości oraz § 71 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka przygotowała sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej w formie jednego dokumentu.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa