Trwa ładowanie...
bDJjbcol

Notowania

Skonsolidowany raport półroczny PSr

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2020-09-16
Marcin Mazurek
Prezes Zarządu
2020-09-16
Tomasz Górnicki
Wiceprezes – Członek Zarządu ds. Inwestycji
2020-09-16
Tomasz Sztonyk
Członek Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi
2020-09-16
Piotr Przednowek
Członek Zarządu ds. Rozwoju
2020-09-16
Krzysztof Zgorzelski
Członek Zarządu ds. Finansowych
półrocze / 2020 (w mln. zł)półrocze /2019 (w mln. zł)półrocze / 2020 (w tys. EUR)półrocze /2019 (w tys. EUR)
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
302 020
302 019
302 020
302 019
Przychody operacyjne
265,2
86,1
59,7
19,4
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-17,9
40,7
-4
9,2
Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej
-24,8
33,4
-5,6
7,5
Zysk (strata) netto
-25,4
27,5
-5,7
6,2
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
90
73,4
20,3
16,5
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-73,4
-34,2
-16,5
-7,7
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-26,5
105
-6
23,6
Przepływy pieniężne netto razem
-9,9
144,2
-2,2
32,5
302 020
312 019
302 020
312 019
Aktywa
3 809,2
3 784,1
852,9
847,3
Zobowiązania długoterminowe
974
874,6
218,1
195,8
Zobowiązania krótkoterminowe
605
627
135,5
140,4
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
2 199,2
2 251
492,4
504
Kapitał zakładowy
51
51
11,4
11,4
Liczba akcji (szt.
51 051 249
51 051 249
51 051 249
51 051 249
Zysk (strata) netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN / EUR
-0,49
1,44
-0,11
0,32
Wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN / EUR
43,08
44,09
9,65
9,87
Wybrane jednostkowe dane finansowe
302 020
302 019
302 020
302 019
Przychody operacyjne
19,5
19,1
4,4
4,5
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-29,9
19
-6,7
4,4
Zysk (strata) brutto
-26,8
22,6
-6
5,3
Zysk (strata) netto
-26,7
21,6
-6
5
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-7,8
44,3
-1,8
10,3
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-12,4
-39,4
-2,8
-9,2
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-3,5
130,2
-0,8
30,4
Przepływy pieniężne netto razem
-23,7
135,1
-5,3
31,5
302 020
312 019
302 020
312 019
Aktywa
2 290,3
2 319,1
512,8
519,3
Zobowiązania długoterminowe
159,9
161,4
35,8
36,1
Zobowiązania krótkoterminowe
36,1
9,1
8,1
2
Kapitał własny
2 094,3
2 148,6
468,9
481,1
Kapitał zakładowy
51
51
11,4
11,4
Liczba akcji (szt.
51 051 249
51 051 249
51 051 249
51 051 249
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (PLN / EUR
-0,52
1,06
-0,12
0,24
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN / EUR
41,02
42,09
9,18
9,42
Powyższe dane finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2020 roku i okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2019 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: - pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 czerwca 2020 roku: 4,4660 PLN/EUR - pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku: 4,4413 PLN/EUR
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
bDJjbcoT